Shop Doneer

Het moment van de waarheid

Leestijd: 3 min.

Gisteren zagen we uit het confronterende verhaal van Ananias en Safira, dat de God van de Bijbel niets op heeft met hypocriete mensen. Dit komt ook heel duidelijk naar voren in het verhaal van Job. De drie vrienden van Job vuurden allerlei religieuze waarheden en cliché’s op hem af. In feite zeiden ze: “God zegent altijd de rechtvaardigen. Ze lijden nooit onterecht. God oordeelt altijd de onrechtvaardigen, het gaat hen nooit voor de wind.’’ De geschiedenis bewijst echter dat dit niet waar is. Het is gewoon religieuze praat! Job daarentegen was heel eerlijk. Hij zei: “God behandelt me niet eerlijk. Ik heb dit niet verdiend. Maar zelfs als Hij mij doodt, dan nog blijf ik Hem vertrouwen.’’ In Job 42:7 openbaart de Heer hoe Hij denkt over het gedrag van Job en zijn vrienden. De Here sprak tot de Temaniet Elifaz:

Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden, want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar Job. (Job 42:7)

Wij moeten ons afvragen: Wijkt dit religieuze gedrag af van de zonde die Ananias en Safira het leven kostte? Het antwoord is nee.

Koning David beging op een bepaald moment in zijn carrière twee verschrikkelijke zonden. Hij pleegde overspel met Bathseba, de vrouw van zijn buurman Uria. En om zijn zonde te verbergen, zorgde hij ervoor dat Uria werd vermoord. In eerste instantie leek het of David hier ook nog mee wegkwam. Hij bleef aanbidden zoals hij gewend was. Hij voerde zijn plichten als koning uit. Hij woonde in zijn koninklijk paleis. Aan de buitenkant was er niets veranderd, totdat Gods boodschapper, de profeet Natan, David confronteerde met zijn zonde. Op dat moment hing Davids eeuwige bestemming aan een zijden draadje. Dit was het moment van de waarheid en door Gods genade reageerde David op de juiste manier. Hij kwam niet met slappe excuses en probeerde niet zijn zonde goed te praten. Hij erkende: Ik heb gezondigd.

Later, in Psalm 51, belijdt David zijn zonden in een gebed en smeekt om genade. De verzen 7 en 8 beginnen met het woord Zie... Dit kleine woordje kondigt een plotselinge openbaring aan, een waarheid die van levensbelang is. Vers 7:

Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.

David ontdekte iets wat alleen de Geest van de waarheid kan openbaren. Hij zag niet alleen de zonden die hij had begaan, maar ook de afschuwelijke kwade macht van de erfzonde, die woont in elke nakomeling van Adam. Vers 6 toont vervolgens de enige basis waarop God bevrijding aanbiedt van de macht van zonde die in ons woont: Zie, … in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.

Na zijn zonde zette David zijn leven als koning gewoon voort op dezelfde manier als voorheen. Maar nu was er een enorme kloof gekomen tussen zijn uiterlijke gedrag en zijn innerlijke hartsgesteldheid. Hij was een huichelaar geworden, een acteur die een toneelspel opvoerde. En zijn gedrag stemde niet meer overeen met wat er in zijn hart leefde. Hiervoor bestond maar één oplossing: eerlijk belijden en oprechte bekering.

Gebed van de dag

Heer Jezus Christus, dank U wel dat U mij toestaat mezelf te mogen zijn – in ontspanning mag ik leven in relatie met U, terwijl de waarheid van Uw Geest en Uw Woord mij voortdurend vrijmaken van alles wat probeert mij van U af te houden. Doordring mij met Uw Woord van waarheid. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.