Shop Doneer

Prachtig gemaakt!

Leestijd: 1 min.
In het boek Job komen we een aantal verbluffende openbaringen tegen over ons lichaam. Er zijn veel overeenkomsten tussen de boeken Genesis en Job. Job 10:8-12 beschrijft een prachtige samenvatting van Gods scheppende werk in ons lichaam. In vers 8 lezen we:Uw handen hebben mij gevormd en gemaakt, een ingewikkelde eenheid (letterlijk vertaald uit de New King James Vertaling).Net als in Genesis 2, waar het Hebreeuwse woord voor 'gevormd' de betekenis heeft van een vakkundig werk, dat met grote zorg is gemaakt. Zo benadrukt dus ook het boek Job de enorme vakkundigheid en zorg waarmee God de schepping van het menselijk lichaam ter hand heeft genomen.
Uw handen hebben mij gevormd en gemaakt, een ingewikkelde eenheid; en toch wilt U mij vernietigen. Onthoud, bid ik, dat U mij als klei heeft gemaakt. En wilt U me opnieuw tot stof maken? Heeft U mij niet als melk uitgegoten, mij als kaas laten stremmen, mij met huid en vlees overtrokken, en me samengevlochten met botten en zenuwen? (vers 8-11).Wat een beeldende beschrijving! Bedenk eens hoe prachtig Job hier de relatie illustreert die er is tussen de verschillende delen van ons lichaam. We lezen verder in vers 12:U heeft mij het leven en Uw gunst gegeven, en Uw zorg (of bezoek) heeft mijn geest bewaard.Verderop in Job zien we een ander deel van het menselijk wezen, namelijk het geestelijke deel:Maar het is de geest van God in de mens, de adem van de Ontzagwekkende die inzicht brengt (Job 32:8).Deze woorden van Job zijn volmaakt in harmonie met de woorden uit Genesis. Het is de eenheid van de adem van God van boven, samen met de klei van beneden, die de mens maakt tot een volkomen menselijke persoonlijkheid. Als je dit op je in laat werken, moet toch elk gevoel van minderwaardigheid verdwijnen! God heeft je prachtig gemaakt.

Dank U Heer dat U de voorziener bent voor mijn lichaam. Ik ben een verbinding van Uw hemelse adem met het klei van de aarde; ik ben wonderlijk gemaakt en onschatbaar waardevol. Dank U wel! Ik proclameer dat mijn lichaam voor de Heer is en de Heer is voor mijn lichaam. Amen.