Shop Doneer

Volheid van de Geest gaat samen met gebruik van Gods Woord

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 189

Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven.
(1 Korinthiërs 14:1)
Volheid van de Geest gaat samen met gebruik van Gods Woord
Gisteren sloten we af met Lukas 4:1-2: Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel.
Lukas benadrukt hier dat Jezus nu vol was van de Heilige Geest. Dit was nu precies de oorzaak waardoor Hij op dit punt van Zijn bediening in een regelrecht conflict met de duivel terechtkwam.
In de volgende elf verzen vermeldt Lukas verder hoe Jezus de drie belangrijkste en elkaar opvolgende verleidingen van satan overwon. In Lukas 4:14 gaat hij verder met: En Jezus keerde door (of: ‘in’ NBG) de kracht van de Geest terug naar Galilea. (NBV: gesterkt door de Geest)
Let op de nieuwe uitdrukking die Lukas hier gebruikt: in de kracht van de Geest. Toen Jezus de woestijn inging, was Hij al vol van de Geest, maar toen Hij weer uit de woestijn terugkwam, kwam Hij terug in de kracht van, dus gesterkt door, de Geest. Dit vertegenwoordigt een hoger niveau van geestelijke ervaring. De volle kracht van de Heilige Geest stond nu vrij tot Zijn beschikking om in Zijn door God bepaalde bediening te worden gebruikt. Hoe was Hij dit hogere niveau van ervaring binnengegaan? Door satan oog in oog te ontmoeten en te overwinnen.
Bovendien gebruikte Jezus voor de overwinning op satan een wapen, en slechts één… Dat was het wapen dat Paulus beschreef in Efeziërs 6:17: het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord. Iedere keer dat satan hem belaagde, begon Jezus Zijn antwoord met de uitdrukking Er staat geschreven... Dat wil zeggen dat Hij satan tegemoet trad met een rechtstreeks citaat uit Gods geschreven Woord. Tegen dit wapen heeft satan geen verweer.
Dit deel van Jezus’ ervaring is een voorbeeld voor allen die Hem willen volgen in een Geestvervuld leven en een Geestvervulde bediening. In het leven van elke gelovige is het Gods onveranderlijke bedoeling dat de volheid van de Heilige Geest samengaat met regelmatig, effectief gebruik van Gods geschreven Woord. Alleen met dit middel kan de gelovige verwachten als overwinnaar tevoorschijn te komen uit nieuwe geestelijke conflicten die de doop in de Heilige Geest onvermijdelijk met zich mee zal gaan brengen.
Omdat het Woord van God het zwaard van de Geest wordt genoemd, volgt hieruit dat de gelovige die Gods Woord níet toepast, automatisch de Heilige Geest van het belangrijkste wapen berooft dat Hij ten behoeve van de gelovige wil gebruiken. Als onvermijdelijk gevolg daarvan wordt de hele geestelijke bescherming van de gelovige ondeugdelijk.
Aan de andere kant zal de gelovige die in dit stadium Gods Woord trouw bestudeert en toepast, gaan merken dat dit wapen nu ten behoeve van hem gehanteerd wordt door een kracht en een wijsheid die veel groter zijn dan die van hemzelf - namelijk de kracht en de wijsheid van de Heilige Geest.
Hemelse Vader, wat verlang ik ernaar dat de kracht en de wijsheid van Uw Woord en Uw Geest in geestelijke strijd worden aangewend ten behoeve van de doelen die U mij geeft. Help mij om in mijn leven ruim baan te maken voor de doorwerking van de kracht van Uw Heilige Geest! Amen.