Shop Doneer

God is mijn Vader! - studie

Leestijd: 27 min.

Voorwoord

Ken jij God als jouw Vader? Dat is de diepgaande vraag die Derek Prince stelt in Vader God, de indringende boodschap die je nu in je handen hebt.

De vraag is niet confronterend of uitdagend bedoeld, maar eerder als een rechtstreekse, oprechte uitnodiging direct uit Derek Prince’ hart, want je zult in dit boekje al snel merken dat Dereks eigen, persoonlijke ontmoeting met Abba Vader, Papa God, aan de basis ligt van deze boodschap.

Voor Derek zelf kwam het leren kennen van God als Zijn Vader onverwacht en dramatisch voort uit zijn eigen persoonlijke nood. Het is heel goed mogelijk dat je je, terwijl je verder leest, realiseert dat jijzelf in een vergelijkbare situatie zit als Derek… Als dat zo is, dan zal je erg bemoedigd worden door Dereks boodschap. Dereks persoonlijke getuigenis – volledig gebaseerd op Bijbelse waarheden – bevestigt een geweldige waarheid: Jij en ik kunnen elk persoonlijk Gods Vaderschap in ons leven ervaren! Die realiteit zal het hart doen opspringen van iedereen die verlangt naar de levensveranderende ervaring van het kennen van God als Abba Vader.

Terwijl je deze boodschap leest, moet je je bewust zijn van nog één belangrijke waarheid. Dereks grote hoop en verwachting toen hij deze boodschap bracht, was dat deze Bijbelse waarheden hun grootste impact zouden hebben op toekomstige generaties van gelovigen. Zijn passie hiervoor spreekt luid en duidelijk in de pagina’s van dit boekje. Zelf zei hij dit als volgt:

"Kijkend naar de vaderloze generatie die overal om ons heen opgroeit, erkennen we dat niemand op deze wereld zich ooit helemaal gelukkig en vervuld zal voelen, totdat hij of zij een vader heeft. Het is ons voorrecht om hen te vertellen dat er een Vader is die van hen houdt – een Vader die op hen wacht, die hen niet veroordeelt of afwijst, die hen niet bekritiseert, die niet focust op hun fouten en mislukkingen. Hij wacht alleen maar… Ik geloof dat als wij die boodschap kunnen overbrengen naar de vaderloze generaties overal om ons heen, dan zouden velen van hen in hun Vaders armen rennen. Dat is waar ze zo naar verlangen."

Terwijl je deze woorden leest, ervaar je zelf misschien direct al een diep verlangen in je hart naar het contact met God de Vader dat Derek hier beschrijft. Als je iets van deze woorden herkent, dan is dat op zichzelf misschien al een belangrijke indicatie dat deze boodschap voor jou is – en dat jou in de komende pagina’s een levensveranderende ervaring te wachten staat. Wat Derek hier overbrengt, is absoluut waar: jij kunt hoogstpersoonlijk een ontmoeting hebben met Vader God. En als dat gebeurt, dan wordt onze diep gekoesterde hoop – en die van Derek – vervuld. Het is de reden dat we dit boekje aan je presenteren.

Er is een oud liedje dat klinkt:

Vader God, ik ben vol lof en dank voor U

Vader God, mijn handen hef ik op naar U

Want Uw macht en liefde Heer, verbazen mij, verbazen mij

En ik sta aanbiddend voor U, Vader God.

Misschien is het goed om – voordat je aan het lezen van deze studie begint – deze woorden, (of het liedje zelf, als je het kent) kort even uit te spreken of te zingen naar God. Zeg Hem als het ware bij voorbaat al dank voor de heerlijke waarheden die je gaat ontdekken.

Het is onze hoop en ons gebed dat door het lezen van dit boekje Vader God je hart tot overlopens toe vervuld wordt met de liefde van jouw hemelse Vader. Dat je echt een nieuwe, frisse ervaring zult hebben van Gods liefdevolle Vaderhart dat naar jou uitgaat, zodat je – helemaal opnieuw – aanbiddend staat voor jouw Vader God.

Het internationale team van Derek Prince Ministries


Onze Vader

Als iemand jou vroeg of jij je vader werkelijk kent, wat zou je dan antwoorden? Die belangrijke vraag is een onderwerp waar ieder van ons mee te maken heeft – elke dag van ons leven. Het centrale thema van dit boekje is ‘Je Vader kennen’ – en specifieker: God kennen als je Vader.

Ik wil onze zoektocht graag beginnen met een proclamatie uit 1 Johannes 3:1-3. Ik nodig je uit om deze passage hardop te proclameren (als je tenminste ergens bent waar je de vrijheid hebt om dat te doen):

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld Hem niet kent. Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij is. Ieder die dit vol vertrouwen van Hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is.

In dit boekje zullen we onderzoeken wat het nu eigenlijk betekent om God te kennen als je Vader. Jezus leerde ons het grote voorbeeldgebed, het ‘Onze Vader’. Dit gebed begint met de essentie van wat de Heer Jezus ons duidelijk wilde maken, het begint met de woorden ‘onze Vader’. Door Jezus’ instructie hebben we in ieder geval alvast de juiste woorden, maar de grote vraag is: Ervaren we die woorden ook? Of is het alleen maar een aanhef, een religieuze uitdrukking voor ons?

Twee belangrijke elementen

Ken ik God echt als mijn Vader? De vraag of we God ervaren als Onze Vader, is heel belangrijk voor ieder van ons. Om te zien hoe belangrijk dit is, kijken we naar een overbekende Bijbeltekst: Johannes 14:6, waar Jezus zegt:

Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

In deze uitspraak zitten twee centrale elementen:

  1. de weg
  2. de bestemming

Wat of Wie is de weg? Dat is duidelijk: Jezus is de weg.

Maar wat is de bestemming? Wonderlijk genoeg hebben veel christenen nog nooit over die vraag nagedacht. Maar een weg heeft immers alleen maar zin als die naar een bestemming leidt… Jezus zei: Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Jezus is de weg. Maar de Vader is de bestemming.

Door vele jaren van ervaring en observatie, ben ik me bewust dat massa’s en massa’s christenen ‘op de weg’ zijn. Ze zijn echter nooit echt gearriveerd bij hun bestemming. Ze hebben nooit echt God persoonlijk als hun Vader leren kennen. Dus blijven ze doorgaan ‘op de weg’… ze leven een goed leven en ontvangen vele zegeningen. Maar ze hebben het echte doel waarvoor Jezus kwam gemist. Hij kwam om ons terug te brengen bij de Vader.

Dat is de belangrijke kwestie die we willen belichten en persoonlijk toepassen.

God de Vader leren kennen

Als het aankomt op het ontdekken van de bestemming – het komen bij de Vader – dan kan ik zeggen dat het in mijn leven is gebeurd – het is mij overkomen. Graag wil ik aan de hand van mijn persoonlijke ervaring illustreren wat het belangrijke verschil is tussen ‘op de weg zijn’ en ‘aankomen op de bestemming’ – God leren kennen als mijn Vader.

Ik kom uit een Britse familie van beroepsmilitairen. Ik dank God voor mijn ouders en grootouders. Zij waren goede mensen. Ze hadden een plichtsbesef en discipline die je vandaag nog maar zelden in mensen vindt. Net als mijn familieleden, ben ik van nature een gedisciplineerd persoon. Maar voor wat betreft het kennen van iemand als vader – dat bestond eigenlijk niet in mijn familie. Niemand gaf een ander lid van de familie ooit een omhelzing. Eén van mijn meest heldere herinneringen is van het moment dat ik als negenjarige jongen naar kostschool werd gestuurd, wat in die tijd in Engeland gewoon was. Daar stond ik dan in mijn nette pak, compleet met bolhoedje, maar een kus of omhelzing was er niet bij. Ik kan me ook niet herinneren dat ik ooit bij mijn vader op schoot heb gezeten. Zo’n soort relatie bestond gewoon niet in onze familie. Het waren morele mensen, goede mensen, hard werkende mensen. Maar de hele dimensie van liefde, intimiteit en vrijheid, die ontbrak.

In het jaar 1941, in het kustplaatsje Scarborough in het Engelse Yorkshire ben ik op een best spectaculaire manier ‘gered’, of tot bekering gekomen, midden in de nacht in een slaapkamer in een militaire barak. Die nacht toen ik de Heer Jezus persoonlijk leerde kennen – ervoer ik redding – en mijn leven veranderde drastisch en revolutionair en blijvend! En zoals veel christenen, ervoer ik, toen ik gedoopt werd in de Heilige Geest, een uitstorting van nieuwe vrijheid en nieuwe kracht. Die verandering bleef doorgaan gedurende alle jaren dat ik met de Heer wandelde. Nooit viel ik terug. Heel wat keren was ik niet zoals ik had moeten zijn, maar ik heb nooit de Heer de rug toegekeerd. In de decennia die volgden heeft de Heer me gezegend en me gebruikt om het evangelie te verkondigen in meer dan 50 landen. Maar er wachtte nog een ervaring op me die mij minstens zo spectaculair zou veranderen als alles wat ik al had meegemaakt: de openbaring van God als Vader.

Het overkwam mij

55 jaar na mijn bekering, in 1996, gingen mijn vrouw Ruth en ik op vakantie om rust te nemen. We hadden een klein appartement gehuurd en elke morgen zaten we rechtop in bed voor gebed en aanbidding. We gebruikten dan ook altijd samen het avondmaal. Op een morgen, net nadat we onze tijd van gebed en aanbidding hadden beëindigd, we zaten allebei nog rechtop in bed, gebeurde er iets heel onverwachts met mij, heel voelbaar en lichamelijk. Ik voelde een kracht die zich bewoog in mijn voeten, en toen in mijn benen, en vervolgens hoger, in mijn hele lichaam. Tegelijkertijd werd ik me bewust van iets wat leek op een lange arm die zich uitstrekte en vanaf mijn rechteroor iets naar beneden over mijn hoofd wilde duwen – het was iets dat ik alleen maar kan beschrijven als een soort zwarte hoofdkap.

Het was alsof ik het middelpunt was van een conflict tussen deze twee krachten – één die mijn lichaam doorstroomde van beneden naar boven, en de andere die me naar beneden drukte op mijn hoofd. Ruth vertelde me later dat mijn hele lijf in de greep was van dit gevecht. Ze zei: “Je gezicht werd helemaal paars.” Dit was echt een objectieve ervaring van ons allebei. Het was geen inbeelding of subjectief verzinsel.

Heel even wist ik niet wat er nu verder zou gaan gebeuren. Maar toen, plotseling, overwon de kracht die in mijn lichaam werkte de kracht van de lange arm die probeerde de zwarte hoofdkap over mijn hoofd heen te duwen. De arm werd teruggetrokken – en toen gebeurde er iets. Onmiddellijk kende ik God als mijn Vader. Vanaf dat moment werd het volstrekt natuurlijk voor me om ‘Vader’ tegen God te zeggen op een manier die ik nooit eerder had ervaren.

Terwijl je nadenkt over de bijzondere gebeurtenis die ik zojuist heb beschreven, is het belangrijk om te begrijpen dat ik tot op dit moment de theologische kennis van Gods Vaderschap al vele jaren had. Sterker nog, ik had zelfs al een serie van drie predikingen opgenomen die heette: God kennen als Vader.

Ik had alle theorie. En die was waar en juist. Er was niets verkeerd of onoprecht aan wat ik geloofde. Maar wat ik niet had, was de ervaring! Ik had de weg gevonden en ik was al heel lang ‘op de weg’. Maar ik was nog niet gearriveerd bij de bestemming. Tot op het moment van doorbraak dat ik ervaarde in dat kleine appartement. De openbaring van God als Vader was helemaal nieuw voor me.

Wat ik beschreef als ‘al heel lang op de weg zijn’ geldt waarschijnlijk voor heel veel gelovigen – misschien ook wel voor jou. Daarom is het zo enorm belangrijk voor ons allemaal om aandacht te geven aan het komen op de bestemming – de Vader leren kennen. Mijn ervaring in 1996 heeft mijn hele leven totaal veranderd, en misschien wel het meest mijn gebedsleven.

Jezus, de ultieme Boodschapper

Mijn doel met deze boodschap is een Bijbelse basis te leggen, die je in een soortgelijke geestelijke relatie brengt met God de Vader. Wat ik deel, is niet alleen maar gebaseerd op subjectieve persoonlijke ervaring. Het is juist stevig gegrond in het Woord van God.

We beginnen te lezen in Hebreeën 1:1-2:

Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, (het lidwoord ‘de’ voor ‘Zoon’ staat niet in de oorspronkelijke tekst)

Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.

Deze openingspassage uit de Hebreeënbrief vergelijkt twee manieren waarop God spreekt. Hij spreekt door de profeten. Maar op een geheel andere manier spreekt Hij door Zijn Zoon. Door op deze andere manier tot ons te spreken, in tegenstelling met Zijn spreken door de profeten, koos God een totaal andere benadering.

De profeten konden Gods boodschap prima doorgeven. Maar toen God Zichzelf wilde openbaren als Vader, was er maar één persoon in het hele universum die deze openbaring kon overbrengen: de Zoon! Precies om deze reden was de Zoon gekomen. Niet alleen maar om de boodschap van de profeten compleet te maken en te vervullen, maar ook om een openbaring door te geven die geen enkele profeet ooit adequaat zou kunnen doorgeven. Jezus kwam om de openbaring van de Vader te brengen.

In hoofdstuk 17 van het evangelie naar Johannes, staat het zo genoemde Hogepriesterlijk gebed. De avond voordat Hij werd gekruisigd, bad Jezus dit gebed tot de Vader, omwille van Zijn discipelen, die daar bij Hem waren in de bovenzaal. In een deel van dit gebed, in vers 6 van hoofdstuk 17 zegt Hij:

Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen, die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U, en U hebt hen Mij gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.

Over dit Bijbelgedeelte wil ik je enkele vragen voorleggen, waarin twee aspecten van dit vers naar voren komen. Ten eerste: Welke naam heeft Jezus geopenbaard? Bedenk goed dat ongeveer 14 eeuwen lang het Joodse volk bekend was geweest met de naam Jahweh. Dit was Gods heilige naam die nooit werd uitgesproken – alleen opgeschreven – door de Joden. Met die naam waren ze bekend en die was zeker niet nieuw voor hen.

Maar wat was dan de naam die Jezus bekendmaakte aan Zijn discipelen? Als je het hogepriesterlijk gebed helemaal doorleest, zul je die naam vinden. Welke is het? Vader. Deze naam gebruikte Jezus maar liefst zes keer in Johannes 17. Jezus kwam om de naam van de Vader bekend te maken. In de grondtekst staat voor het woord ‘bekendmaken’ een woord dat ‘manifesteren’ betekent, oftewel ‘voorleven’ – dat gaat verder dan ‘erover vertellen’ of erover praten’. Hij kwam niet om te praten over Gods Vaderschap, Hij kwam het demonstreren!

Ten tweede, hoe demonstreerde Jezus de realiteit van Gods Vaderschap aan Zijn discipelen? Door te leven als een Zoon van God. Jezus was nooit beangstigd, nooit overrompeld, nooit wanhopig. Het is Hem nooit gebeurd dat Hij niet wist wat Hij moest doen. Waarom? Omdat de Vader altijd bij Hem was.

De discipelen zagen in Jezus’ leefstijl een totaal andere manier van leven. Ze waren bekend met de profeten. Ze waren bekend met Mozes. Ze waren bekend met mannen die geweldige wonderen en tekenen hadden gedaan en die machtige woorden hadden gesproken. Maar hier zagen ze een Man die wist dat Hij een Vader in de hemel had.

Jezus demonstreerde door Zijn hele leven – van het begin tot het eind – de naam ‘Vader’. Dat is waarvoor Hij kwam. Dat is waarvoor God Hem zond – want alleen een Zoon kon de Vader openbaren. De profeten konden spreken over God en onderwijs over Hem geven, maar ze konden Hem niet openbaren. En ze konden Hem ook niet demonstreren. Alleen de Zoon kon dat.

Alleen de Zoon

In Mattheüs 11:27 zegt Jezus over Zijn relatie met de Vader:

Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, noch iemand kent de Vader dan de Zoon, en die de Zoon het wil openbaren.

Dit is een heel opmerkelijke uitspraak: niemand kent de Zoon dan de Vader, noch iemand kent de Vader dan de Zoon, en aan wie de Zoon de Vader wil openbaren. Op basis van deze tekst wil ik heel duidelijk zeggen dat ik de Vader niet aan je kan openbaren – noch enige andere prediker kan dat. Er is maar één persoon die de Vader kan openbaren – de Zoon.

Als jij de Vader wilt leren kennen, dan zal dat moeten doordat de Zoon Hem aan je openbaart. Een andere manier is er niet. Ook jij kunt Jezus vragen of Hij jou de Vader openbaart. En dat wil Hij graag voor je doen!

Tijdloze woorden van troost

Jezus zegt: ,,Kom tot Mij… en Ik zal je rust geven.’’ O, wat houd ik van die overbekende woorden in de volgende drie verzen van Mattheüs 11! In het Grieks zijn ze zo sprekend! Allen onder jullie die lasten dragen… die worstelen… die het zwaar hebben… die zich soms afvragen of je het wel zult redden…

Neem Mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want Mijn juk is zacht en mijn last is licht. (vers 29-30)

Wat was voor Jezus Zijn juk en Zijn last? Dat was de wil te doen van Zijn Vader. Zijn relatie met de Vader. Hij zei: ,,Als je door moeite gaat, als je bent overrompeld, als je bezorgd bent, of gefrustreerd, als je niet blij bent met hoe je leven op dit moment gaat, kom tot Mij! Ik kan de Vader aan je laten zien; en die openbaring zal je leven veranderen. Ik zal je een nieuw ‘gevoel van thuis’ geven. Je zult werkelijke rust ervaren.

Mag ik je vragen: Geniet jij werkelijke rust? Je zult het met me eens zijn dat in onze hedendaagse cultuur maar weinig echte rust te vinden is. Als je je rust daar zoekt, dan is dat verspilde moeite. Weet jij wat rust is? Weet jij wat het is om je te ontspannen?

Er is maar één plek waar je echt rust kunt vinden – aan de boezem van de Vader. Jezus zal Hem aan je openbaren. Dat kan ik niet. Ik kan je erover vertellen. Maar alleen Jezus kan de Vader openbaren en je brengen in Zijn rust.

Resultaten van het kennen van de Vader

Het hebben van een persoonlijke, intieme relatie met God als Vader, heeft mij in mijn leven vele heerlijke zegeningen opgeleverd. Tijd en ruimte in dit boekje staan me niet toe al die zegeningen uitgebreid met je te delen. Maar voor onze studie nu, wil ik graag vier belangrijke resultaten benoemen die voortkomen uit het kennen van Gods vaderschap.

  1. Persoonlijke identiteit

Als je de Vader leert kennen, dan kom je te weten wie jij zelf werkelijk bent. Door de hele Bijbel heen, wordt ieder individu ‘herkend’ en geïdentificeerd aan wie zijn of haar vader is. Het lijkt soms oeverloos en saai om de geslachtsregisters te lezen – ‘…die en die was de zoon van die en zie, de zoon van die en die… enzovoort…’ Maar er zit een doel achter al die geslachtsregisters. Het element dat iemand identiteit geeft, is het hebben en kennen van een vader.

Zelfs in de meeste Westerse talen vandaag, maken nog steeds vele familienamen die waarheid zichtbaar. Veel namen zijn gebaseerd op de naam van de vader - zoals bijvoorbeeld de naam Jansen komt van het vroegere Janszoon – de zoon van Jan, en Willemsen van Willemszoon – de zoon(of dochter) van Willem.

De vraag wie je vader is, is steeds minder belangrijk geworden. Daardoor – en ook door de afbraak van de huwelijken en gezinnen – is er een hele generatie opgegroeid zonder een gevoel van identiteit. In de sociologie werden ze eerst ‘generatie x’ genoemd. Daarna noemde men hen ‘generatie y’. Waar staan die letters voor? Ze zijn zo genoemd naar de ‘onbekende grootheden’ in wiskundige vergelijkingen. Velen van die generatie weten niet werkelijk wie ze zijn. Niemand zal zich ooit echt helemaal vervuld voelen totdat hij of zij een vader heeft.

isschien lees jij deze woorden en denkt: Tjonge, dit gaat over mij! Misschien herken je wel dat jij ook niet echt weet wie je bent… Misschien voel jij je wel deel van de grijze massa – iemand zonder wortels die nergens echt meetelt. Als je je hierin herkent, dan is de reden daarvoor dat ook jij een gat hebt in je identiteit. Als jij graag je echte identiteit wilt kennen, dan zal je die leren kennen als je God leert kennen als jouw Vader.

Als je God kent als je Vader heb je ook het voorrecht om aan de vaderloze generatie te vertellen dat er een Vader is die van ze houdt. Er is een Vader Die op ze wacht, Die hen niet veroordeelt, niet bekritiseerd, Die niet op hun fouten en falen wijst. Hij wacht gewoon. Ik geloof dat als we die boodschap over kunnen brengen op de vaderloze generatie om ons heen, velen van hen in de Vaders armen zullen rennen. Dat is waar ze werkelijk naar verlangen.

De enige manier waarop we deze waarheid aan hen kunnen vertellen is echter de manier waarop Jezus het aan Zijn discipelen vertelde. Dit is niet door prediking, hoewel dat wel een rol kan spelen. Het is door te leven als zonen en dochters van God. Door te leven in zekerheid en veiligheid. Door geen zware last te dragen, maar Hem te vertrouwen Wiens last licht is en Wiens juk zacht is.

Als degenen die verlangen naar de Vaders liefde dat zien, worden ze geïnteresseerd. Ze zullen je vragen: “Waarom maak jij je geen zorgen?’, “Waarom is het leven voor jou niet zwaar?”. Hier zijn je antwoorden op deze vragen: ‘Ik ken de Vader, Hij zorgt voor mij. Die reactie is niet altijd makkelijk, maar het is de oplossing en het is het doel.

  1. Een thuis in de hemel

Het tweede waardevolle wat God kennen als Vader je oplevert, is een thuis in de hemel. Vanaf de dag dat ik gered werd, heb ik altijd geloofd dat als ik op de weg van geloof zou doorgaan – God trouw blijven dienen – ik uiteindelijk in de hemel zou komen. Toch had ik nooit over de hemel gedacht als mijn thuis, totdat ik God leerde kennen als mijn Vader.

Wat een huis tot een thuis maakt, is de aanwezigheid van een vader. Ik zie er naar uit om naar huis te gaan. Ik geloof dat mijn taak hier op aarde nog niet af is, en mijn doel is om Zijn taak voor mij af te maken. Jezus zei in in Johannes 4:34: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.

Ons thuis is echter in de hemel. Ik zie uit naar het moment dat ik naar huis zal gaan. De dood maakt mij niet bang. Na onze ervaring in 1996 zei ik tegen mijn vrouw: ,,Ruth, het maakt me niet uit of je na mijn overlijden wel of niet een steen plaatst op mijn graf, maar als je dat zou doen, dan wil ik dat je er in ieder geval twee woorden opzet: Naar huis.

Ik zing graag een oud lied dat niemand meer zingt:

Soms heb ik heimwee naar de hemel,

En de glorie die ik daar zal ontmoeten;

Wat een vreugde zal het zijn als ik mijn Redder zie,

In die prachtige stad van goud.


Ik was voorheen intellectueel, gecompliceerd en diepzinnig. Nu ben ik heel eenvoudig. Ik heb een thuis in de hemel, ik heb een Vader die van me houdt, ik heb een Redder die op me wacht. En ik heb prachtige broers en zussen die me voor zijn gegaan!

In je kijk naar de toekomst maakt het een verschil, of God je Vader is… Je hebt een thuis. Je bent geen zwerver, geen vagebond. Je wandelt op een weg die leidt naar huis.

  1. Volkomen veiligheid en zekerheid

Het derde waarin onze hemelse Vader voorziet, is volkomen zekerheid en veiligheid. In Mattheüs 10:29 zegt Jezus het volgende tegen Zijn discipelen:

Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader.

In dit vers zegt Jezus dat twee mussen verkocht worden voor één duit. Dezelfde gebeurtenis staat ook beschreven in Lukas 12:6-7, alleen daar staat dat vijf mussen verkocht worden voor twee duiten. Dus als je vier mussen kocht, dan kreeg je er één gratis bij. Mussen waren gewoon zo weinig waard, dat je er vijf kreeg voor 2 duiten, wat vergelijkbaar is met twee cent. Toch zei Jezus: ,,Niet één ervan zal ter aarde vallen zonder dat Uw Vader het wil’’. Dan zegt Jezus in vers 7: Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.

Zo nu en dan zie je een klein kind, een peutertje, op de arm van zijn of haar vader. Opgetild, wang-tegen-wang, stijf tegen hem aangedrukt… Om hen heen mag chaos uitbreken, de wereld lijkt in te storten, maar dat kleine kind trekt zich er niets van aan. Waarom? Hij of zij is in de armen van de vader.

Dat is waar God wil dat we zijn: veilig in de armen van de Vader. Het maakt niet uit wat voor stormen er razen, het maakt niet uit wat voor kwade machten ons belagen, God wil dat we uitspreken: ,,Ik ben veilig in de armen van mijn Vader. Het is voor mij goed om als een klein kind te zijn – veilig bij papa.

Dat verlangen kennen we ten diepste allemaal – op welke leeftijd je ook bent. Ook al kreeg ik deze openbaring pas op latere leeftijd, ik vind het nog steeds fijn om me veilig te weten in de armen van mijn hemelse Vader. In Johannes 10:29 zegt Jezus:

Mijn Vader, die hen aan Mij gegeven heeft, is groter dan allen; en niemand kan hen roven uit Mijn Vaders hand.

Als je in de handen bent van de Vader, dan is er niemand die je daar uit kan roven. We leven in tijden dat het heel belangrijk is om in de veilige handen van de Vader te zijn. De wereld om ons heen wordt niet beter. Geloof me.

Het leven wordt niet makkelijker, en zeker niet rustiger en veiliger. Sterker nog, het wordt juist gevaarlijker. Als je je dat realiseert, dan is het heel, heel belangrijk om te weten dat je veilig bent in de hand van de Vader. Jezus zei: ,, Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken’’ (Johannes 10:29)

We hebben de machtigste Vader! Hij is meer dan allen! De meest geweldige Vader! Een God die verheven is boven alle goden. Hij schiep de engelen en de sterren. Hij wordt aanbeden door miljoenen glorieuze wezens in de hemel. En toch wacht Hij op kleine schepsels zoals jij en ik. Is dat niet verbazend? Niemand kan je uit de hand van je Vader rukken. Je bent veilig.

  1. Motivaties van het hart

Ten slotte, het kennen van de Vader geeft je motivatie voor dienstbaarheid aan Hem. Ik geloof dat deze waarheid heel vaak wordt verwaarloosd onder christenen. In Johannes 8:29 zei Jezus het volgende over Zijn eigen relatie met de Vader:

En Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat Hem welgevallig is.

Wat was Jezus’ motivatie voor Zijn dienstbaarheid – voor alle dingen die Hij deed? Was het de hang naar succes? Was het populariteit? Of was Zijn motivatie simpelweg om de Vader te behagen? De Vader blij maken was Jezus’ motivatie, en ik geloof dat wij als christenen dringend dezelfde motivatie nodig hebben en die moeten herstellen in ons leven. Dit is zo belangrijk voor het Lichaam van Christus.

Persoonlijke ambitie en succes is een diepgeworteld probleem in de Kerk vandaag. Mensen denken dat succes zekerheid geeft. Maar dat doet het niet. Sterker nog, hoe succesvoller je bent, hoe onzekerder je kunt worden – want alle succes dat je hebt behaald, kun je mogelijk weer verliezen. Waar blijft je zekerheid en veiligheid dan? Veiligheid en zekerheid hangt samen met je motivatie.

Ik weet wat het is om succes te hebben. Op mijn 24-ste jaar werd ik gekozen voor een bestuurlijke functie aan de universiteit van Cambridge, in die tijd één van de hoogst aangeschreven kennisinstituten van de wereld. Ook na mijn bekering had ik nog steeds een innerlijke hang naar succes. Daarbij dacht ik aan succes in de bediening. Een groot deel van mijn leven is succes mijn motivatie geweest. Succes bracht mij echter geen voldoening en zekerheid. In de laatste jaren van mijn leven heeft het leren kennen van God als mijn Vader mijn motivatie compleet veranderd. Ik heb ontdekt hoe belangrijk het is om de juiste motivatie te vinden: de Vader blij te maken. Ik heb kracht en vervulling gevonden toen ik dat tot mijn levensdoel maakte.

Mijn motief, zei Jezus, is om Mijn Vader te behagen. Dat is ook wat ik wil: mijn Vader blij maken.

Succes brengt geen zekerheid en veiligheid. De weg naar zekerheid en veiligheid is heel simpel. In essentie is het het kennen van God als je Vader en het je doel maken om Hem te behagen.

Er is geen enkele situatie waarin dat verlangen je niet kan motiveren. Een voorbeeld, misschien sta je in een file, en het is te laat om nog op tijd te komen voor je afspraak. Daar zit je dan voor je stuurwiel, stomend van frustratie omdat je daar maar in de file staat terwijl je zo graag op tijd wilde komen – je vuisten klemmen zich om het stuur. Je bent totaal gespannen. Maar dan pauzeer je even en vraagt je af: Waar ben ik mee bezig? Gedraag ik me nu op een manier die mijn Vader blij maakt? Het maakt niet uit wat je omstandigheden zijn… Het zijn je reacties die bepalend zijn. Als je deze motivatie wilt ontwikkelen kun je in alle omstandigheden je Vader behagen. Jij bent er om – net als de Heer Jezus – je Vader blij te maken.

Ik heb nog niet helemaal geleerd om de Vader in elke situatie en omstandigheid te behagen, maar ik kom daar een stuk dichter bij dan voorheen. Ik wil dat dit mijn primaire motivatie is en dat mijn leven helemaal wordt geregeerd door dit intense verlangen: mijn Vader behagen – mijn hemelse Vader. Die heerlijke motivatie zou ik voor niets anders willen ruilen, wat verder in het Lichaam van Christus te vinden is. Die motivatie bevat een diep geheim dat onze menselijke neiging tot competitie tegenstreeft. Dat geheim, die krachtige motivatie komt door de Vader kennen.

Ik herhaal nog even de vier dingen die Gods Vaderschap voor je doet – want ze zijn heel belangrijk voor ons:

  1. Een besef van persoonlijke identiteit. De Vader kennen leert je begrijpen wie jij werkelijk bent.
  2. Weten dat je een thuis hebt in de hemel. De Vader kennen zorgt ervoor dat je zeker weet waar jij de eeuwigheid zult doorbrengen. Namelijk thuis bij de Vader.
  3. Een diep gevoel van totale veiligheid en zekerheid. De Vader kennen geeft je vertrouwen, gerustheid dat niets en niemand jou kan roven uit Zijn hand.
  4. Echte, werkelijke motivatie. De Vader kennen geeft je jouw allereerste drijfveer voor alles wat je doet – je Vader blij maken.


Kom bij je Vader

Verlang je ernaar de Vader te kennen? Ik geloof dat je dat kunt.

Ik heb al duidelijk gezegd dat ik de Vader niet aan je kan laten openbaren. Dat kan alleen Jezus. Maar als jij Jezus oprecht en nederig zoekt op basis van Zijn Woord, geloof ik dat Hij de Vader aan je zal laten zien, op Zijn manier en op Zijn tijd.

Je kunt reageren op deze boodschap door Hem te vragen om een ervaring van Gods Vaderschap in je leven. Ik weet hoe het bij mij ging, maar ik weet niet hoe het bij jou zal gaan. Als jij echter een verlangen hebt om God als je Vader te kennen vind dan een plaats om te knielen, als je dat kunt en bid het volgende gebed:

Vader, ik wil U kennen. Ik dank U voor Uw Zoon Jezus. Hij is mijn Redder. Hij heeft mijn leven veranderd. Ik weet dat ik bij U hoor, maar ik wil u graag leren kennen als mijn Vader. Ik ben op de Weg, maar ik wil graag op de bestemming aankomen.

Ik weet niet wat er zal gebeuren, maar ik weet wel dat de Heer zijn oog op jou gericht heeft op dit moment. Jezus beloofde in Mattheüs 5:6: Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Jezus heeft beloofd dat Hij je zal vullen als er een oprechte honger is in je hart.

Hier is mijn uitnodiging: als jij een oprechte honger en dorst hebt om de Vader te kennen, vertel Hem dat dan. Ga naar Hem toe. Wacht op Hem. Roep het uit naar Hem. Hij wacht op wat jij tegen Hem wilt zeggen.

Mijn gebed voor jou:

Vader, wilt U Uzelf laten zien aan degene die verlangt naar U. Heer Jezus, hoor hun gebed en openbaar de Vader zoals alleen U dat kunt doen. Amen