Shop Doneer

Van vloek naar zegen

Leestijd: 11 min.

Overal ter wereld ontmoet ik mensen die vechten tegen ‘iets’ in hun leven, zonder precies te weten wat het is. Er is iets wat hen hindert om helemaal zichzelf te zijn, om vrij te zijn, succesvol, of om de Heer te kunnen dienen op de manier die ze graag zouden willen. Ik ben ervan overtuigd dat het probleem waar ze mee worstelen, in feite het gevolg kan zijn van een vloek die op hun leven rust. Maar dankzij Jezus Christus is er vrijheid mogelijk!

Door Derek Prince

Nog maar zo’n honderd jaar geleden was Israël een onbeduidend landje, ergens in het grote Ottomaanse Rijk. Als je de mensen in die tijd had gezegd dat Jeruzalem honderd jaar later het middelpunt zou zijn van de aandacht van de wereld en een bron van grote conflicten, zouden ze je niet hebben geloofd. Israël is nog steeds een relatief klein land, maar toch betreft bijna de helft van alle resoluties van de Verenigde Naties de situatie in Israël. Waarom?

De belangrijkste reden is geestelijk. Politici doorzien dit niet, maar het heeft te maken met de terugkeer van de Here Jezus Christus. Dit werpt een belangrijk licht op alle controverse rondom Israël en Jeruzalem. Op basis van de Bijbel en mijn eigen ervaring wil ik je daarom aanmoedigen om te bidden voor dit land.

Een 'gewoon' gezin

Jaren geleden leidde ik een bevrijdingsdienst, toen ik een gezin opmerkte op de eerste rij – vader, moeder en een tienerdochter. Het was of de Heilige Geest zei: ‘Er ligt een vloek op dit gezin.’ Ik liep naar de vader toe en zei: ‘Meneer, ik geloof dat God me laat zien dat er een vloek op uw gezin rust. Wilt u dat ik die vloek verbreek in de Naam van Jezus?’ Hij antwoordde direct: ‘Ja, graag!’

Ik sprak een kort, eenvoudig gebed uit. Hoewel ik hem niet aanraakte, was er een zichtbare, lichamelijke reactie bij ieder van hen. Toen zag ik dat het tienermeisje haar linkerbeen van haar dij tot aan haar voet in het gips had. Dus vroeg ik de vader: ‘Wilt u dat ik bid voor de genezing van uw dochter?’ En hij zei: ‘Ja, maar u moet weten dat zij in de afgelopen 18 maanden ditzelfde been al drie keer heeft gebroken en dat de artsen zeggen dat het niet meer kan genezen.’

Een zegen is niet zomaar een goede wens voor iemand, de woorden zijn door God bekrachtigd

Als ik vandaag zoiets hoor, heb ik geen verdere uitleg nodig om te weten dat er een vloek werkzaam is. Maar op dat moment was ik me daar nog niet zo bewust van en bad ik een eenvoudig gebed voor genezing. Kort daarop ontving ik een bedankbrief van de moeder. Ze schreef dat een röntgenfoto in het ziekenhuis aantoonde dat het been was genezen en dat het gips eraf mocht!

Ik besefte dat God me had laten zien dat er een vloek over het gezin lag en dat die eerst verbroken moest worden, vóórdat God me toestond te bidden voor genezing. Waarom? Omdat ze niet genezen had kunnen worden, tenzij de vloek was verbroken. De vloek was een onzichtbare barrière die haar tegenhield om de zegen te ontvangen die God haar wilde geven.

Zegen en vloek in de Bijbel

God begon me vanaf dat moment meer te leren over dit onderwerp van zegen en vloek. Zowel zegeningen als vervloekingen komen meestal in de vorm van woorden; gesproken of geschreven. Maar deze woorden zijn geen gewone woorden, ze zijn beladen met bovennatuurlijke kracht, en zijn afkomstig van God of van satan. Vaak gaan ze over van generatie op generatie, soms zelfs duizenden jaren lang.

In Genesis 27 lezen we bijvoorbeeld hoe Izak zijn zoon Jakob zegent. Izak is ervan overtuigd is dat hij zijn eerstgeboren zoon Ezau zegent. Maar Rebekka heeft ervoor gezorgd dat haar lievelingszoon Jakob de plaats van Ezau inneemt. Izak zegent zijn zoon met deze woorden:

Moge God u geven van de dauw van de hemel, van de vruchtbare streken van de aarde overvloed van koren en nieuwe wijn. Volken zullen u dienen, naties zich voor u buigen; u zult heer zijn over uw broers en de zonen van uw moeder zullen zich voor u buigen. Vervloekt moet hij zijn die u vervloekt; wie u zegent, zal gezegend zijn (Genesis 27:25- 29).

Izaks zegen had een enorme reikwijdte. Toen hij merkte dat hij voor de gek was gehouden, was dit zijn reactie:

Toen beefde Izak van grote en hevige schrik en zei: Wie was het dan die een stuk wild gejaagd en het mij gebracht heeft? Ik heb overal van gegeten voordat u kwam, en ik heb hem gezegend. Hij zal gezegend blijven. (vers 33)

Is dat niet verbazingwekkend? Izak wist dat de woorden die hij uitgesproken had niet van hemzelf kwamen. Het was een profetische zegen, en daarom onherroepelijk.

Een zegen is niet zomaar een goede wens voor iemand of een menselijke uitdrukking van warme gevoelens. De woorden zijn door God bekrachtigd en bepalen het lot van degene die ze ontvangt en van de generaties die daarna komen. Dit geldt zowel voor zegeningen als voor vervloekingen.

Door het voorval met het gezin dat ik eerder beschreef, werd ik me bewust van de realiteit van vervloekingen. Door de jaren heen leerde ik herkennen wanneer er mogelijk een vloek in iemands leven werkzaam was, bijvoorbeeld wanneer er sprake was van:

 • Geestelijke of psychiatrische problemen en zware over-spannenheid als een rode draad in de familiegeschiedenis
 • Herhaaldelijke of chronische ziekte, zonder duidelijke oorzaak.
 • Herhaaldelijke miskramen of aanverwante vrouwelijke problemen
 • Huwelijksproblemen, scheiding en vervreemding in een gezin
 • Voortdurende financiële problemen en armoede
 • Een constante reeks ongelukken
 • Zelfmoorden en onnatuurlijke doodsoorzaken in een familie

Voor degenen die Gods raad willen aanvaarden, is de toestand echter niet hopeloos. Er is een oplossing.

Allereerst moeten we het feit onder ogen zien dat er een vervloeking aan het werk is. Daarna moeten we de stappen ondernemen die door de Schrift worden aangegeven om de vloek te verbreken en degenen te bevrijden die erdoor gevangen gehouden worden. Hele gezinnen heb ik hierdoor zien veranderen en herstellen.

Oorzaken van vervloekingen

De werking van zegeningen en vervloekingen in ons leven is niet willekeurig of onvoorspelbaar. Integendeel, beide werken volgens eeuwige, onveranderlijke wetten. Laten we daarom eens kijken naar enkele oorzaken van vervloekingen. Er zijn er nog meer, maar in deze studie benoem ik er vier.

1. God

Soms spreekt God zelf een vloek uit over volken of individuen vanwege hun daden, bijvoorbeeld vanwege hun antisemitisme (zie Genesis 12), ongehoorzaamheid, het dienen van valse goden (zie Exodus 20), of ongeoorloofde seks.

Minder bekend is bijvoorbeeld dat het verachten van de ouders een vloek over je leven kan brengen (zie Exodus 20:12). Ook Jeremia noemt een oorzaak voor een vloek, die veel christenen niet opmerken:

Zo zegt de HERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de HERE wijkt; hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond land. (Jeremia 17:5,6, NBG)

Door te vertrouwen op mensen (inclusief jezelf), neem je in je hart afstand van de Heer, en dat brengt een vloek met zich mee. Dit verklaart ook waarom veel kerken en individuele christenen hun zegen zijn kwijtgeraakt. Hoewel ze zijn begonnen in de genade van God en Zijn bovennatuurlijke zegen en zalving hebben ervaren, zijn ze teruggekeerd naar het vertrouwen in hun eigen kunnen, hun eigen intelligentie, hun eigen methoden en religieuze vormen (zie ook Galaten 3:1-3).

2. Mensen met autoriteit

Vervloekingen kunnen ook afkomstig zijn van mensen die God vertegenwoordigen of van gezagsfiguren in je leven. Vergelijk bijvoorbeeld de eed van Jozua in Jozua 6:26 eens met 1 Koningen 16:34. Uit dit voorbeeld kun je begrijpen dat je soms te maken kunt hebben met dingen in je leven die misschien wel honderden jaren geleden begonnen zijn.

3. Wij zelf

Het kan ook gebeuren dat je jezelf een vloek oplegt doordat je dingen zegt als: ‘Ik wilde dat ik dood was. Het leven heeft geen zin meer voor mij.’ We hebben ontelbaar veel mensen bevrijd zien worden van de geest van de dood, die invloed had gekregen door dit soort negatieve uitspraken. Het is belangrijk om positieve uitspraken te doen: Ik zal niet sterven maar leven, ik zal de werken van de HEERE vertellen (Psalm 118:17). Hef het negatieve op door het positieve.

4. Dienaren van satan

Een vloek kan ook worden uitgesproken door personen met bovennatuurlijke kracht die afkomstig is van satan: medicijnmannen, waarzeggers, tovenaars, heksen, toverdokters, mediums, helderzienden, toekomstvoorspellers en valse profeten. Wanneer iemand zijn toevlucht neemt tot deze mensen, stelt hij zich bloot aan satanische invloeden (zie Deuteronomium 18:10-12).

Onze verlossing

Misschien ben je op het punt gekomen dat je beseft: ja, mijn leven is op de ene of andere manier verdord door een vloek. Is er een weg om onder die donkere schauw uit te komen die het zonlicht van Gods zegen heeft tegengehouden? Ja, er is een weg ter ontkoming: door de verzoeningsdood van Jezus aan het kruis heeft God voorzien in een oplossing!

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. (Galaten 3:13-14)

Let op het element van omwisseling: doordat Jezus aan het kruis de vloek heeft gedragen die ons toekwam, mogen wij de zegen ontvangen die Hem – door Zijn zondeloze gehoorzaamheid – toekwam. Hij werd tot een vloek gemaakt, opdat wij gezegend worden. Dit is de basis voor Gods uitweg uit de problemen.

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wetdoor voor ons een vloek te worden, zegt vers 13. Als het noodzakelijk was dat Christus voor ons een vloek is geworden, denk dan niet dat een vloek geen werkelijke betekenis zou hebben! God zou anders niet zo’n hoge prijs hebben betaald om ons ervan te bevrijden.

Christenen beperken ‘behoudenis’ vaak tot de ervaring dat onze zonden vergeven zijn, en dat wij wedergeboren zijn. Hoe geweldig dat ook is, het is slechts het allereerste begin van de totale redding die ons in het Nieuwe Testament wordt geopenbaard.

Als de vloek geen werkelijke betekenis zou hebben, zou God nooit zo'n hoge prijs hebben betaald om ons ervan te bevrijden

Heel vaak is een vloek over iemands leven de onverwachte blokkade die de andere voorzieningen van de behoudenis in de weg saat. Deze hindernis moet gewoonlijk eerst worden opgeruimd, voordat andere noden gelenigd kunnen worden. Door de offerdood van Jezus behoort deze bevrijding van de vloek ons wettelijk toe.

Wat wij moeten doen, is ons deze bevrijding eigen maken in de praktijk; wij moeten toepassen wat Jezus al voor ons heeft gedaan.

Stappen naar zegen

Er zijn enkele eenvoudige stappen om dit te bereiken.

 • Onderkenning van het probleem en de oorzaak daarvan.
 • Bekering van de zonde die de deur geopend heeft voor een vloek; dit kan onze eigen zonde zijn of de zonde van onze voorouders. Belijd elke zonde van jezelf of van je voorouders waar je vanaf weet. Hoewel je niet schuldig bent aan de zonden die je voorouders hebben gedaan, word je wel beïnvloed door de gevolgen van hun zonden.
 • Vergeef alle personen die hierbij betrokken zijn geweest, ook de persoon die de vloek heeft veroorzaakt.
 • Herroep elk contact met occulte praktijken of geheime genootschappen. Vernietig alle voorwerpen die hiermee te maken hebben. Je mag niets in je huis hebben dat je op de een of andere manier verbindt met het occulte, zoals amuletten, Boeddhabeelden, tarotkaarten etc. (zie Deuteronomium 7:26).
 • Weersta elke poging van satan om je onder de vloek te houden. Neem voor jezelf de beslissing dat je God voortdurend wilt gehoorzamen. Dit is de voorwaarde om Gods zegenende hand op je leven te ervaren.
 • Zet jezelf vrij in de Naam van Jezus. Als je nooit eerder je geloof in Jezus Christus hebt beleden, en je kent Hem niet als je persoonlijke Redder, dan kun je die belijdenis van je geloof nu uitspreken. God heeft maar één seconde nodig om iemand te redden! In Joël 2:32 staat: ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, zal behouden worden.

Tot slot wil ik een kort getuigenis delen waarin een vrouw vertelt over haar ervaringen, nadat haar moeder een vloek had uitgesproken toen ze in het huwelijk trad.

Wat wij meemaakten toen wij trachtten vrij te komen, kun je vergelijken met het afpellen van een ui. De toverij werkte subtiel om het gezag van de mannen in onze familie te ondermijnen, en intussen de andere gezinsleden te manipuleren. Mijn man en ik hadden voortdurend financiële problemen en ik worstelde met allerlei lichamelijke kwalen. Ik worstelde ook omdat ik op mijn eigen man en kinderen net zo reageerde als mijn moeder. Dat gaf mij een gevoel van hopeloosheid. Hoe kon ik onder die vloek uitkomen? Het leek wel of de geest die hiermee verbonden was werkelijk geloofde dat hij het recht had over mij te heersen. Steeds wanneer er met mij voor bevrijding gebeden werd, fluisterde deze geest mij in dat ik nooit echt vrij kon zijn.

Door een langzaam ‘laag-na-laag’ proces van openbaring en bevrijding, begon ik in te zien dat mijn vijand niet mijn moeder was. Ik heb haar vergeving geschonken en erkende de vloek van toverij, die ons beiden in zijn macht had. Sinds er speciaal met mij gebeden is om deze vloeken te verbreken, heb ik moeten leren trijden tegen oude gedachte- en gewoontepatronen. Nu belijd ik dagelijks vol vertrouwen:

Door het offer van Christus aan het kruis ben ik vrijgekocht van deze vloek en ben ik binnengegaan in de zegeningen van Abraham, die door God in alle dingen werd gezegend (Galaten 3:13-14).

Christus heeft mij vrijgekocht van de vloek!

Download studie als pdf

Bestel deze onderwijsbrief gratis!

Het maximale aantal is 20. Neem contact met ons op als je meer onderwijsbrieven wilt bestellen.
Vul hier je e-mailadres in zodat we contact met je kunnen opnemen indien nodig.