Shop Doneer

Van afwijzing naar acceptatie - Deel 2

Leestijd: 16 min.

In de vorige onderwijsbrief hebben we de definitie en oorzaken bekeken van een veelvoorkomend probleem: afwijzing. In deze brief wil ik je vertellen over de oplossing. God heeft een antwoord voor het probleem van afwijzing!

Door Derek Prince.

Onze definitie van afwijzing

We zagen vorige keer allerlei manieren waarop afwijzing kan ontstaan en ook verschillende manieren hoe mensen erop kunnen reageren.* Afwijzing is altijd het gevolg van een verbroken relatie, bijvoorbeeld met een geliefde, je vader of moeder, familie of vrienden, of gemeenteleiders. Ook een verbroken werkrelatie door bijvoorbeeld ontslag kan leiden tot diepe gevoelens van afwijzing. Welbeschouwd krijgen dus eigenlijk alle mensen in hun leven vroeg of laat wel te maken met momenten van afwijzing. Voor sommigen gaan de gevoelens die daarmee gepaard gaan heel diep, terwijl anderen er minder door worden geraakt, bijvoorbeeld doordat zij hun schuilplaats weten te vinden in God.
In deze brief zullen we kijken naar de oplossing – het Bijbelse antwoord – voor het probleem van afwijzing. En voordat je straks denkt: Is het zo simpel, kan het zo gemakkelijk zijn? – wil ik je nu vast zeggen: het werkt! Ik heb vele levens radicaal zien veranderen. Niet tijdelijk of oppervlakkig, maar blijvend en radicaal.
* Vraag gerust een exemplaar van de vorige onderwijsbrief aan als je die nog niet hebt.

De oplossing begint bij het kruis

Iedere oplossing die God heeft voor elk probleem in ons leven, begint bij het kruis. Jezus’ plaatsvervangende offer aan het kruis bracht de oplossing voor elke nood en ieder probleem, dat we ooit in ons leven kunnen tegenkomen. Dus ook met dit specifieke probleem van afwijzing, rekende Jezus daar voor eens en altijd af.
Vele jaren geleden, op een indrukwekkend moment in 1943, gaf de Heer me de opdracht – via een vertolking van de tongentaal – om het werk op Golgotha te bestuderen. Het werk dat Jezus deed op Golgotha is in alle opzichten perfect. Sindsdien ben ik tientallen jaren lang het werk op Golgotha blijven bestuderen – en iedere keer als ik dacht dat ik het helemaal in kaart had gebracht, ontdekte ik weer iets nieuws.

De omwisseling

Door de jaren heen liet de Heer me één basisprincipe zien over het kruis: het is een omwisseling, een door God geplande ruil. Om te voldoen aan de eeuwige, goddelijke gerechtigheid, zorgde God ervoor dat al het kwaad dat door de zonde op het menselijk ras was neergekomen, nu op Jezus kwam. Dit deed Hij zodat in ruil daarvoor, degene die zich bekeert en gelooft, al het goede ontvangt dat Jezus toekomt door de gerechtigheid die Hij in Zijn leven vervulde. Kortweg: Jezus nam het kwade op zich, zodat wij het goede zouden ontvangen. Dit is een heel eenvoudige basiswaarheid die we eigenlijk op de zondagschool al leren, maar als je dit werkelijk begint te begrijpen en gaat toepassen, zullen ontelbare wegen worden geopend die een zegen zijn voor je ziel. Ik kan het niet laten enkele aspecten van de omwisseling te noemen:

  • Jezus werd gestraft voor onze zonden, zodat wij vergeven zouden worden.
  • Jezus werd verwond voor onze ziekten, zodat wij genezen zouden worden.
  • Jezus werd arm voor ons, zodat wij Zijn rijkdom zouden ontvangen.
  • Jezus stierf onze dood, zodat wij Zijn leven zouden hebben. (Meer omwisselingen en onderwijs hierover kun je vinden in het boek De Theologie van het Kruis)


Terwijl ik over deze dingen nadacht zei God tegen me: ‘Er is nog een aspect aan de omwisseling. Wat dacht je van afwijzing?’ In Jesaja 53:3 staat: Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte... Drieënhalf jaar lang gaf Jezus Zijn leven volkomen voor het goede: de vergeving van zonden, de genezing van ziekten, het bevrijden van demonen. Hij deed uitsluitend goed. Aan het einde van die periode kreeg het Joodse volk, Zijn eigen volk waar Hij bij hoorde, van de Romeinse leider een keus voorgehouden. Ze moesten kiezen tussen Jezus van Nazareth of de crimineel Barabbas, die schuldig was aan politieke oproer, beroving en zelfs moord. Door één van de meest verbazingwekkende en tragische besluiten in de hele menselijke geschiedenis wees het gehele volk, hiertoe aangezet door hun religieuze leiders, Jezus af en koos in plaats daarvan voor Barabbas, de crimineel. Ze riepen: ‘Weg met Jezus. Kruisig Hem! We willen Hem niet! Wij willen Barabbas, de dief en rover.’ Hoe reageerde Jezus? Hij bad dat de Vader de mensen die Hem kruisigden zou vergeven. Hij was niet bezorgd om wat er met Hem zou gebeuren. Hij was bezorgd om wat er met hén zou gebeuren. Het geweldige voorbeeld van Jezus is dat, hoewel Hij in stervensnood was en diepe afwijzing ervoer, Hij niet bezorgd was over zichzelf. Hij was bezorgd om hen die Hem hadden afgewezen. Wat een voorbeeld! Wat een ultieme, onbaatzuchtige liefde!

Toen ik de omwisseling aan het kruis bestudeerde met betrekking tot het probleem van afwijzing, besefte ik iets schokkends: hoewel Jezus afgewezen werd door de mensen, was de laatste, ultieme beproeving van Jezus aan het kruis het feit dat Hij werd afgewezen door Zijn Vader. Als je de verschillende beschrijvingen leest, dan zie je dat Hij tegen het einde van die afschuwelijke ervaring uitriep:

'Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?' (Mattheüs 27:46)

Er kwam geen antwoord uit de hemel. Voor de eerste keer in de geschiedenis van het universum luisterde de Vader niet naar de schreeuw van Zijn Zoon. Toen wist Jezus dat Zijn Vader Hem had afgewezen. Waarom had Hij Hem afgewezen? De Bijbel zegt over God: U bent te rein van ogen om het kwade aan te zien, moeite (of ongerechtigheid) kunt U niet aanschouwen. (Habakuk 1:13) Toen Jezus tot zonde werd gemaakt met onze zonde, wendde God Zijn ogen af en hoorde niet meer naar de roep van Zijn Zoon. Daarna kwam er nog slechts één roep van Jezus’ lippen en toen stierf Hij. Ik geloof dat Hij letterlijk gestorven is aan een gebroken hart. Wat Zijn hart brak was niet de afwijzing van Zijn eigen volk, maar de afwijzing door Zijn Vader.

Als jij deze onderwijsbrief leest en je hebt geleden onder de pijn van afwijzing, dan wil ik nu tegen je zeggen: Jezus ging door de diepste pijn van afwijzing heen, Hij werd zelfs afgewezen door Zijn Vader, en Hij doorstond dit voor jou, zodat jij gered zou kunnen worden.

Acceptatie

Wat is het tegenovergestelde van afwijzing? Acceptatie of aanvaarding. Ik hou erg van de New King James vertaling van Efeze 1:6: ‘…made us accepted in the Beloved’ (...ons aanvaard heeft in de Geliefde). Jezus, Gods ware en eniggeboren Zoon, werd afgewezen, zodat wij, onwaardige opstandelingen, Zijn aanvaarding door de Vader zouden ontvangen. Dus de diepste remedie voor ons probleem van afwijzing, is te geloven dat Jezus zelf onze afwijzing droeg, zodat wij Zijn aanvaarding door de Vader mogen ontvangen. Soms zijn er problemen met aardse ouders die nooit opgelost kunnen worden. Maar vriend of vriendin, ook al zou helemaal niemand jou willen, zou niemand van je houden, en weet je misschien niet eens wie je ouders zijn of weet je zeker dat je door hen niet gewenst was: als je tot God komt door Jezus Christus, dan word je een gezinslid van het beste gezin in het hele universum – met de meest bijzondere, liefdevolle Vader die er bestaat. God heeft geen tweederangs kinderen. Gods gezin is het beste gezin. Geen enkel gezin is daarmee te vergelijken. Zelfs als je eigen gezin niet om jou gaf of als je eigen vader of moeder je verliet of afwees, of als je echtgenoot je nooit liefde heeft getoond: God wil jou wel! Je bent aanvaard. Zijn speciale zorg en liefde gaan naar jou uit. Alles wat Hij doet in het universum draait om jou! Als God zegt dat we aanvaard zijn, dan bedoelt Hij niet dat Hij ons alleen maar tolereert, dat we Hem niet in de weg zitten... Nee, Hij kan niet genoeg van ons krijgen – Hij heeft altijd tijd voor ons. Het enige wat Hem van streek maakt, is als we te lang wegblijven. God duwt ons niet aan de kant en zegt: ‘Sorry, ik ben nu te druk. Ik heb nu even geen tijd voor je.’ Nee, Hij zegt eerder: ‘Hoe gaat het met je? Vertel me wat er in je leeft. Ik sluit je in mijn hart. Bij Mij ben je welkom. Kom binnen. Ik heb op je gewacht!’

Jezus heeft aan het kruis al onze momenten van afwijzing gedragen – al de pijn en al ons emotionele leed kwam op Hem. En wij zijn geaccepteerd omdat Hij werd afgewezen. Wij zijn aanvaard in de Geliefde.

Hij is als de vader in de gelijkenis van de verloren zoon (zie Lukas 15:11-32). Elke dag stond hij op de uitkijk of zijn zoon al thuiskwam. Er hoefden geen bedienden naar de vader toe te komen om te melden dat zijn zoon was thuisgekomen, want de vader zelf was de eerste die het wist. Hij wist het voor alle anderen. Zo is Gods houding naar ons ook, omdat Hij naar ons kijkt in Christus. We zijn niet afgewezen. We zijn geen tweederangs burgers of slaven, maar zonen en dochters. Toen de verloren zoon terugkwam, wilde hij solliciteren als dienstknecht. Maar de vader wilde daar niets van weten. Integendeel, hij zei: ‘Breng de mooiste mantel, doe schoenen aan zijn voeten en een ring om zijn vingers. Slacht het gemeste kalf! Deze, mijn zoon, was verloren en is gevonden, hij was dood en is weer levend geworden!’ Het hele huishouden stond op zijn kop om de zoon welkom te heten. Precies zo zegt Jezus: Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer blijdschap zijn over één zondaar die zich bekeert, dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben (Lukas 15:7, WV). Dat is hoe God ons verwelkomt in Christus. Deze twee basisfeiten moeten we diep tot ons laten doordringen:

  1. Jezus heeft aan het kruis al onze momenten van afwijzing gedragen – al de pijn en al ons emotionele leed kwam op Hem.
  2. Er heeft een ruil plaats gevonden: wij zijn geaccepteerd omdat Hij werd afgewezen. Wij zijn aanvaard in de Geliefde.

Soms is het omarmen van deze twee fundamentele feiten alles wat je hoeft te doen om over de pijn van je afwijzing heen te komen.

De beste remedie voor ons probleem van afwijzing, is te geloven dat Jezus zelf onze afwijzing droeg, zodat wij zijn aanvaarding door de Vader mogen ontvangen.

Een aantal jaar geleden haastte ik mij tijdens een conferentie naar de zaal waar ik mijn spreekbeurt moest houden, maar liep letterlijk tegen een vrouw aan die de andere kant op ging. Enigzins buiten adem bracht ze uit: ‘O, broeder Prince, ik was juist aan het bidden dat als het Gods wil was, ik u zou tegenkomen.’ ‘Nou’, zei ik, ‘dat is dan gelukt. Wat is het probleem? Ik kan u helaas maar twee minuten geven, want ik word al snel in de zaal verwacht voor mijn prediking.’ Ze begon te vertellen en na ongeveer een halve minuut onderbrak ik haar: ‘Wacht even. Ik heb genoeg gehoord. Ik weet wat uw probleem is: afwijzing. Zegt u mij de volgende woorden hardop na...’ Vervolgens ging ik haar voor in een belijdenis die ongeveer zo klonk: ‘God, dank U dat U mijn Vader bent en dat ik Uw kind ben. Ik ben deel van Gods gezin. De hemel is mijn thuis en ik hoor bij Gods familie. Ik ben niet afgewezen, maar geaccepteerd. God houdt van mij. Hij geeft om mij en zorgt voor mij. Amen.’ Vervolgens zei ik: ‘Tot ziens, ik moet nu echt verder.’ En ik vertrok. Ongeveer een maand later kreeg ik een brief van deze vrouw. Ze zei: ‘Ik wil graag vertellen dat die twee minuten die u voor me had, mijn hele leven hebben veranderd! Vanaf dat moment ben ik niet meer dezelfde!’ Waarom was ze veranderd? Omdat ze nu wist wat het betekent om in Christus aanvaard te zijn!

Vier stappen

Voor veel mensen is het genoeg om simpelweg te verklaren dat ze door Vader aanvaard zijn in Jezus. Daarmee is hun probleem van afwijzing opgelost. Maar voor anderen is er wat meer nodig. Daarom wil ik je iets gedetailleerder vier simpele stappen uitleggen die je moet nemen als je worstelt met gevoelens van afwijzing. Ik geloof dat de Heilige Geest je zal laten zien of deze stappen voor jou ook nodig zijn.

Stap 1. Vergeef wie jou hebben afgewezen
Deze stap is heel belangrijk en noodzakelijk. Misschien zeg je: ‘Ach, mijn vader, die me zo heeft afgewezen, is al overleden, dus die stap heeft niet zo veel zin meer.’ Dit argument ben ik al heel vaak tegengekomen, maar iedere keer benadruk ik dan weer: ‘Dat maakt niet uit, want vergeven doe je niet in de eerste plaats omwille van de ander – in dit geval je vader – maar omwille van jezelf!’ Ik ontmoette een jongeman die overtuigd christen was en die deze boodschap had gehoord. Jarenlang had hij bitterheid en boosheid gekoesterd naar zijn vader, die al lang was overleden. Hij nam zijn vrouw mee naar een begraafplaats vele honderden kilometers verderop, waar zijn vader was begraven. Hij liet zijn vrouw achter in de auto en ging alleen naar het graf van zijn vader. Daar knielde hij neer en enkele uren lang stortte hij zijn bittere houding en al zijn pijn en giftige gedachten uit, en hij stond niet op voordat hij wist dat hij zijn vader echt vergeven had. Toen hij opstond en de begraafplaats weer verliet, was hij een ander mens. Zijn vrouw getuigt tot de dag van vandaag dat die paar uren het leven van haar man totaal veranderd hebben. Tot dat moment was zijn vader wel overleden, maar zijn bitterheid en wrok waren helaas nog springlevend. Vergeving was de kracht die de boosheid werkelijk kon opruimen. Vergeven is niet in het belang van degene die is overleden of die ver weg woont; het gaat om jouw kant van de relatie die beschadigd is en waar genezing nodig is. Je moet vergeven omwille van je eigen genezing. Ik heb het al vaak gezegd: Vergeving is niet een gevoel, maar een beslissing! Zeg daarom nooit: ‘Ik kan het niet!’ Als je de waarheid wilt belijden, dan kun je hooguit zeggen: ‘Ik wil het niet!’ Maar daarmee zet je direct ook jezelf gevangen. Als je de keuze hebt om te zeggen: ‘Ik wil niet vergeven!’, dan heb je ook de mogelijkheid om te zeggen: ‘Ik wil wel vergeven!’

Stap 2: Leg alle bitterheid, wrok, haat en rebellie af
Deze vier reacties gaan maar al te vaak gepaard met diepgewortelde afwijzing. Breng deze emoties bij het Kruis.

Stap 3: Accepteer je aanvaarding
Accepteer het feit dat jij in Christus door God aanvaard bent, dat God jou accepteert. Ik wil opnieuw benadrukken dat dit niet betekent dat God jou alleen maar tolereert, dat Hij het prima vindt dat je er bent maar meer niet... Nee, Hij houdt van jou! Hij geeft om jou! Ik heb dit aan ontelbaar veel jonge mensen verteld en zag vervolgens hun hele gezicht opklaren! Het is zo belangrijk dat mensen horen dat God hen werkelijk liefheeft!

Stap 4: Accepteer jezelf
Nu is er nog maar één ding dat je moet doen en vergeet dat alsjeblieft niet: je moet ook jezelf accepteren zoals je bent! Voor sommigen is dit de moeilijkste stap. Jarenlang hebben mensen klein over zichzelf gedacht en zelfs gesproken. Nu moeten ze deze patronen gaan veranderen. Het is zo belangrijk dat kinderen van God nooit negatief of afbrekend kritisch over zichzelf spreken, want ze zijn Gods kostbare maaksel, Zijn schepping, Zijn kunstwerk (zie Efeze 2:10). In Romeinen 9:20 zegt Paulus: Maar, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt u mij zó gemaakt? Het is totaal ongepast om God, die jou gemaakt heeft, tegen te spreken. Hij weet waar Hij mee bezig is. Besluit om Hem te vertrouwen. Als je christen bent, dan is het niet bescheiden of nederig om jezelf te bekritiseren – het is juist hoogmoedig en rebels. Spreek nooit klein over jezelf. Jij bent Gods kunstwerk, Zijn meesterwerk – iets waar Hij onvoorstelbaar veel energie, tijd en zorg aan heeft besteed. Jij staat bovenaan Zijn prioriteitenlijst!

Stap je vrijheid binnen

Nu we gekeken hebben naar de verschillende aspecten van afwijzing en de stappen om vrij te komen, wil ik je uitnodigen om jezelf ervan vrij te bidden. Misschien is dit een gebied in je leven dat je nog nooit op deze manier hebt bekeken, en misschien heeft de Heilige Geest je laten zien dat ook jij nog zit met een stuk afwijzing, hoewel je verstand dat misschien niet eens wil erkennen. Als de Heer je heeft laten zien dat ook jij bevrijding nodig hebt van afwijzing en je wilt hier praktisch iets mee doen, dan wil ik je uitdagen het volgende gebed hardop uit te spreken:

Vader, ik besluit om te vergeven. Ik leg alle bitterheid, wrok, haat en opstandigheid neer. Ik dank U God, dat ik in Jezus Christus door U aanvaard ben. Ik ben een kind van God. De hemel is mijn thuis en ik behoor tot het beste gezin in het heelal. Er stroomt koninklijk bloed door mijn aderen. Heer Jezus Christus, ik geloof dat U de zoon van God bent en de enige weg tot de Vader. U bent voor mijn zonden gestorven aan het kruis en U bent opgestaan uit de dood. Ik bekeer me van al mijn zonden en ik vergeef alle mensen, zoals ik wil dat God mij vergeeft. Alle mensen die mij afgewezen hebben en die mij hebben pijn gedaan en die gefaald hebben om mij liefde te geven, die vergeef ik nu op dit moment. Ik vertrouw op U en uw vergeving, Heer, en ik geloof dat U mij op dit moment aanvaardt, omdat ik in Christus ben. Ik ben geaccepteerd en zeer bevoorrecht door Uw genade Vader. Ik ben het onderwerp van uw speciale liefde. U houdt echt van mij. U wilt mij en heeft mij altijd gewild. U bent mijn Vader. En Heer, daar dank ik U voor. Heer, tot slot wil ik U nog één ding zeggen: ik accepteer ook mijzelf zoals U mij gemaakt heeft, in Christus. Ik ben Uw schepping. Dankuwel voor wat U heeft gedaan – en ik geloof dat U een goed werk in mij begonnen bent, dat U zult afmaken tot de dag dat Christus de Heer terugkomt. Ik zet mijzelf vrij van iedere donkere schaduw en elke kwade druk. Ik zet mijn geest vrij om zich in U te verheugen. In Jezus’ naam. Amen!

Boeken over Afwijzing en Acceptatie

Deze onderwijsbrief is samengesteld uit onderwijs van Derek Prince over afwijzing en acceptatie. In onze webshop zijn meer boeken en materialen van Derek Prince verkrijgbaar over het onderwerp afwijzing en pastorale onderwerpen. De volgende boeken en proclamatiekaarten kunnen we van harte aanbevelen:

  • Ontdek wie je bent in de spiegel van Gods Woord, met Dereks boek Waarom God jou belangrijk vindt.
  • Wil je meer weten over Gods liefde en de prijs die Hij betaalde om Zijn liefde te bewijzen, lees dan Dereks boekOnbegrijpelijke liefde.
  • In het boek Gods antwoord voor afwijzing laat Derek Prince zien hoe afwijzing aan de basis ligt van veel andere problemen, zoals verslavingen, relatieproblemen, opstandigheid... En nog belangrijker: ontdek Gods helende antwoord voor afwijzing!
  • In onze webshop vind je Bijbelse proclamatiekaarten over acceptatie en je identiteit in Christus. De kaarten helpen je eraan herinneren wie je bent in Christus. Proclameer met de proclamatiekaart God is mijn Vader dat je Zijn geliefde kind bent of stap in de zekerheid dat je bent aangenomen met de proclamatiekaart In Christus ben ik aangenomen.
Download studie als pdf

Bestel deze onderwijsbrief gratis!

Het maximale aantal is 20. Neem contact met ons op als je meer onderwijsbrieven wilt bestellen.
Vul hier je e-mailadres in zodat we contact met je kunnen opnemen indien nodig.