Shop Doneer

Zonder angst leven in de laatste dagen

Leestijd: 10 min.

De Bijbel heeft veel te zeggen over de eindtijd. Dat begint al in het eerste boek, Genesis, en gaat door tot in het laatste boek, Openbaring. We lezen in een aantal ernstige uitspraken dat de ‘laatste dagen’ een zware beproeving zullen zijn voor de mensen die in die tijd leven. In deze studie wil ik je een aantal sleutels aanreiken, om deze tijd zonder angst tegemoet te zien en te volharden tot het einde.

Zware gevaarlijke tijden

In 2 Timotheüs 3:1-4 schrijft Paulus aan Timotheüs: En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.

Paulus wil dat Timotheüs goed beseft dat er zware tijden zullen aanbreken. ‘En weet dit...! benadrukt hij, alsof het niet duidelijk genoeg gezegd kan worden. Het woord voor ‘zwaar’ komt in het Griekse Nieuwe Testament nog maar op één andere plek voor, namelijk bij de beschrijving van twee bezeten mannen aan de oostkust van het meer van Galilea (Mattheüs 8:28). Daar wordt het vertaald met ‘gevaarlijk’. Paulus zegt dus dat er in de laatste dagen ‘gevaarlijke tijden’ zullen komen. Hij noemt daarvan ook de reden: de afbrokkeling van het menselijk karakter, de ethiek en de moraal.

Geboorteweeën

In Mattheüs 24:7-13 waarschuwt de Heer Jezus ons voor alles wat er in de laatste dagen zal gebeuren:

U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Hier spreekt Jezus over de geboorteweeën die Gods Koninkrijk op aarde inleiden. Eén van de kenmerken van Gods koninkrijk is dat je geen ‘lid’ kunt worden, maar dat je er in geboren moet worden! Jezus zei daarover: Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien of binnengaan (Johannes 3:3, 5). Dat geldt echter niet alleen voor individuen, maar ook voor de hele wereld. De wereld kan Gods Koninkrijk alleen binnengaan door middel van een geboorte. In Mattheüs 19:28 spreekt Jezus in dit verband over ‘de wedergeboorte’.

De komst van Gods Koninkrijk wordt voorafgegaan door weeën, die Jezus opsomt in Mattheüs 24:

 1. Volk zal opstaan tegen volk. (In het Grieks staat hier het woord ‘ethnos’ – Jezus doelt hiermee op etnische conflicten, waarvan we er de laatste decennia zoveel zien...)
 2. Koninkrijk zal opstaan tegen koninkrijk – dit zijn politieke oorlogen.
 3. Hongersnoden, ziekte en aardbevingen.
 4. Christenen zullen worden vervolgd en gehaat door alle volken. Veel christenen zullen ten val komen, oftewel hun geloof loslaten, en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.
 5. Vele valse profeten zullen opstaan.
 6. Toenemende wetsverachting.
 7. De liefde van veel christenen zal verkillen.
 8. Tot slot benadrukt Jezus de noodzaak van volharding: En wie volhardt tot het einde, zal behouden worden.

Bemoediging uit openbaring

Je zult het met me eens zijn dat dit geen fijn vooruitzicht is. We zouden er zelfs bang van kunnen worden. Toch zegt Jezus: ‘wordt niet verschrikt, laat je niet verontrusten. Deze dingen zijn nog niet het einde’ (NBV). De vraag is daarom: Hoe kunnen we deze ‘gevaarlijke tijden’ zonder angst en beven tegemoet zien?

Ik wil voor mijn antwoord op deze vraag, ‘hoe kunnen we de laatste dagen tegemoet zien zonder angst?’ kijken naar het boek Openbaring. Ik heb geen schema’s. Ik heb geen systeem van interpretatie. Ik probeer de profetie niet te verklaren. Ik wil open staan voor wat God me wil laten zien.

En ik geloof dat de eerste hoofdstukken van Openbaring de essentiële sleutel zijn in de benadering van de laatste dagen. Als we het niet op deze manier benaderen zullen we overweldigd worden door de krachten tegenover ons. Maar in Openbaring vinden we een aantal belangrijke sleutels. In het boekje ‘Leven in de laatste dagen’ ga ik hier dieper op in, maar in deze onderwijsbrief wil ik er een paar uitpikken.

1. Jezus zorgt voor Zijn Gemeente

In Openbaring hoofdstuk 1 lezen we: Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, die zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, en: Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea. En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. (Vers 10-12)

Het eerste waar Johannes’ aandacht zich op richt zijn zeven kandelaars. Deze zijn een beeld van zeven gemeenten, en Jezus staat in het midden daarvan. Het is van het grootste belang te beseffen dat Gods eerste zorg gericht is op de Gemeente.

God richt zich niet op landen, op politieke of militaire leiders, maar op Zijn Kerk. Wij zijn nummer één op Gods prioriteitenlijst. Als we dat niet goed beseffen, kunnen we gemakkelijk geïntimideerd
worden door de dagen waarin we leven. Jezus stond temidden van de kandelaren om iedere gemeente afzonderlijk te onderzoeken.

2. Jezus is Rechter

En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel; en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten... (Vers 13-17a)

Van alle apostelen had Johannes waarschijnlijk de meest intieme relatie met Jezus. Hij was degene die tijdens het Laatste Avondmaal aan Zijn borst lag en vroeg: ‘Wie is het die u zal verraden?’ Na de opstanding at hij met de Heer een ontbijt aan de oever van het meer.

"Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid."

Ondanks deze hechte vriendschap ontvangt Johannes hier een totaal nieuwe openbaring van wie Jezus is. Die openbaring is zelfs zo overweldigend, dat Johannes als dood voor Zijn voeten valt. Johannes komt namelijk tot het besef dat Jezus Rechter is; de Rechter van álle mensen – de levenden en de doden, maar ook van de Gemeente. Het is belangrijk te beseffen dat ieder van ons op een dag deze Rechter zal ontmoeten. In 2 Korinthiërs 5:10-11 staat:

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Daar wij dan weten, hoezeer de Here te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen; voor God echter is ons bedoelen openbaar en, naar ik hoop, is het ook in uw geweten openbaar.Er zijn maar twee categorieën daden, die gemakkelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Datgene wat niet goed is, is kwaad! Voor God is niets neutraal. Maar hoe veel mensen vandaag zijn zich nog bewust hoezeer de Here te vrezen is?

3. Jezus is Overwinnaar

Toch vervolgt Johannes in vers 17 zijn getuigenis als volgt: ...en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. (Vers 17-19)

Jezus wordt niet alleen beschreven als Rechter, maar ook als Overwinnaar over elke vorm van kwaad. Jezus heeft volkomen getriomfeerd over zonde, dood, satan en het dodenrijk. Hij identificeerde zich echter volledig met ons, zodat wij mogen delen in Zijn overwinning.

4. God zit op de troon

Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand.(Openbaring 4:1-2)

Openbaring hoofdstuk 4 is een kort hoofdstuk. Het heeft slechts 11 verzen. Daarom verbaast het je wellicht om te horen dat in dit korte hoofdstukje het woord ‘troon’ veertien keer voorkomt. Het is echt het kernonderwerp van dit hoofdstuk: de troonzaal van God. Alles in het heelal is volkomen onder controle van Degene die op de troon zit. Het hoofdstuk openbaart vier prachtige eigenschappen van Gods karakter. We lezen de verzen 6-11:

En vóór de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens, en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en vanbinnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt! En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan Hem Die op de troon zat en Die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden: U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.

 1. Ten eerste: God is heilig. Dat is de belangrijkste openbaring van God in de Bijbel: Heilig, heilig, heilig is de Heer der heerscharen. Ik vrees dat het besef van Gods heiligheid in de tegenwoordige westerse kerk snel afneemt.
 2. De tweede openbaring is: God is almachtig.
 3. De derde: God is eeuwig. Hij was, is en zal komen.
 4. En de vierde: God is de Schepper. Hij heeft alle dingen gecreëerd.

Neem even de tijd om na te denken over deze vier openbaringen van het wezen van God: heilig, almachtig, eeuwig, Schepper. Als je eenmaal duidelijk zicht hebt op wie God is, plaatst dat je problemen op aarde in een heel ander perspectief. Maar zonder dit inzicht, vrees ik dat mensen niet opgewassen zullen zijn tegen de problemen, gevaren en moeilijkheden die we in de laatste dagen zullen meemaken.

Verwachting motiveert

Temidden van al het lijden en alle immoraliteit levert God Zijn bijdrage. We kunnen onze blik richten op het positieve dat God geeft, of op het negatieve dat satan in deze wereld brengt. Laten we onze aandacht vestigen op Jezus de Overwinnaar, die de dood heeft overwonnen, want als we dat zicht verliezen, dan worden we bang of ontmoedigd over wat voor ons ligt. We mogen vanuit Gods troonzaal kijken naar de gebeurtenissen op aarde en zeker weten dat God alles volkomen onder controle heeft.

Kijk naar Jezus, temidden van de zeven kandelaren, en in het midden van de Troon van God. Hij, die temidden van de kandelaren staat, is ook in het midden van de troon van God. Hij kan ons beschermen, voor ons zorgen, ons redden. Als Hij uitrijdt op Zijn witte paard (zie Openbaring 19) wordt Hij getrouw en waarachtig genoemd. Hij is volkomen betrouwbaar!

Hemelse Vader, dank U dat ik in deze ‘gevaarlijke tijden’ omhoog mag kijken naar U, wetend dat alle hulp die ik nodig heb altijd van U komt. Ik richt mijn aandacht op U, Heer Jezus, en put kracht om juist nu een getuige van U te zijn, zodat mede door mijn getuigenis ook anderen tot erkenning komen van wie U bent, Heer. Ik aanbid U in Uw heiligheid. Dank U voor Uw almacht en Uw eeuwige, nooit ophoudende scheppingskracht! U, Heer Jezus, bent Overwinnaar! Amen.

Download studie als pdf

Bestel deze onderwijsbrief gratis!

Het maximale aantal is 20. Neem contact met ons op als je meer onderwijsbrieven wilt bestellen.
Vul hier je e-mailadres in zodat we contact met je kunnen opnemen indien nodig.