sluit
Shop Doneer

Het kruis was Gods plan

Leestijd: 4 min.

Gisteren lazen we over de dwaasheid van het kruis, die wijzer is dan de slimste wijsheid van mensen. Het kruis is immers het ultieme symbool van schaamte, zwakheid en verslagenheid, maar tegelijk is het de sleutel tot glorie, kracht, wijsheid en overwinning. Dat is het opmerkelijke verschil tussen Gods wegen en de wegen van de mens. Laten we goed onthouden dat God de kruisiging had gepland! Het was geen onverwachte ramp, geen ongeplande samenloop waar God voorziening voor moest zien te creëren. Nee, het was de vervulling van een Goddelijk plan, een uiting van Gods wijsheid en Gods kracht. Toen Petrus op de dag van Pinksteren tot de Joden sprak over de dood van Jezus, zei hij het volgende:

...deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. (Handelingen 2:23)

Let op de uitdrukking overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God. God wist dat Jezus gekruisigd zou gaan worden. En ook Jezus wist dat Hij gekruisigd zou gaan worden. Hij waarschuwde de discipelen daar diverse malen voor (zie bijvoorbeeld Mattheüs 20:17-19, Markus 10:32-34 en Lukas 18:31-33). Hij vertelde hen in detail wat er zou gaan gebeuren. Maar omdat ze Gods wijsheid en Gods kracht niet begrepen - omdat ze nog steeds dachten als mensen van deze wereld, en het kruis zagen als een teken van zwakheid, dwaasheid en verslagenheid - konden ze niet pakken wat Jezus hen vertelde. Het is belangrijk voor ons om goed te onthouden dat het kruis een expressie is van Gods wijsheid en kracht; het was de glorieuze en perfecte uitwerking van Zijn doel.

Er staat een prachtige uitdrukking in Openbaring 13:8, waar Jezus omschreven wordt als het Lam dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. Hierdoor leren we dat de dood van Jezus geen ongeluk was. In de ogen van de wereld was het dwaasheid en zwakheid, maar voor hen wiens ogen door de Geest en door het Woord van God zijn geopend, is het de hoogste uiting van wijsheid en kracht. In zijn eerste brief aan Korinthe vergeleek Paulus opnieuw de wijsheid van deze wereld met de wijsheid van God:

En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die tenietgedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. (1 Korinthiërs 2:6-8)

Vervolgens citeert Paulus de profeet Jesaja:

Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. (1 Korinthiërs 2:9-10)

Paulus spreekt over het kruis als een geheimenis. Een heerlijk, glorieus, geweldig geheim dat God geopenbaard heeft aan wie Hem liefhebben!

Gebed van de dag

Heer, ik ben zo dankbaar voor het geheimenis van het kruis, dat redding brengt aan ieder die het aanneemt. Maak mij een getuige van dat kruis, en dat velen door mij de dwaasheid zullen ontdekken, die de sleutel is tot glorie, kracht, wijsheid en overwinning. Amen.

Boeken over Jezus' offer aan het kruis

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer lezen over het thema de Bijbel, Gods Woord? Dan kunnen we de volgende titels aanbevelen:

  • De theologie van het Kruis is een diepgaande uitwerking van 'omwisselingen' en 'bevrijdingen' door het Kruis: o.a. zegen voor vloek, genade voor straf, gezondheid voor ziekte.
  • In het boekje Het Kruis - je kunt er niet omheen vertelt Derek Prince waarom het voor een gelovige essentieel is om stil te blijven staan bij Jezus' offer aan het kruis.
  • De Omwisseling is een klein boekje dat je laat kennismaken met het Evangelie en de 9 gevolgen van Jezus' kruisdood. Dit boekje is heel geschikt als follow-up na evangelisatie
  • Er bestaat maar één soort christen waar satan bang voor is, namelijk degene die totaal toegewijd is. Lees erover in Dereks boekje De kracht van het offer.
  • In onze webshop vind je Bijbelse proclamatiekaarten over allerlei onderwerpen waar je als christen mee te maken krijgt. Bijvoorbeeld de proclamatiekaart De Omwisseling aan het kruis - een krachtige proclamatie over Jezus' volmaakte offer aan het kruis en wat dit voor ons betekent!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.