26 juni: Prediking als wapen

DPM_logo

Thema: Onze aanvalswapens: verkondiging
________________________________________________________________________

Prediking als wapen

26 juni  

Het volgende aanvalswapen is nog directer en specifieker gerelateerd aan de Bijbel, namelijk de prediking of verkondiging van Gods Woord. Dit heeft niets te maken met prediking van andere dingen, zoals filosofische onderwerpen, politieke ideologieën, of zelfs verheven theologie.

 

We beginnen ons onderzoek naar de Bijbelse prediking van Gods Woord als wapen, met een ernstige opdracht die Paulus geeft aan Timotheüs. We lezen in 2 Timotheüs 4:1-4:

 

Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

 

Uit deze indringende tekst wil ik enkele belangrijke dingen halen.

Ten eerste, de ernst van onze opdracht. Die wordt gegeven met God en Christus Jezus als getuigen, waarna Hij Christus voorstelt als de rechter die de levenden en de doden zal oordelen, in het licht van Zijn komst en Zijn komende koninkrijk. Het is een van de meest ernstige opdrachten, die ooit aan een dienstknecht van God gegeven zijn.

 

Ten tweede is er de opdracht zelf: het Woord verkondigen. Dat geeft de prediker een enorme verantwoordelijkheid voor wat hij predikt. Er wordt gezegd dat Jezus de levenden en de doden oordeelt, waaruit voor ons blijkt dat de prediker aan de Heer rekenschap zal moeten afleggen van de boodschappen die hij preekt.

 

Dit is een ernstige waarschuwing om niet te zwichten voor de wensen van rebelse luisteraars die zichzelf willen behagen en niet de waarheid willen horen; het soort mensen dat op zoek is naar predikers die precies prediken wat zij graag willen horen. Wees gewaarschuwd: de Bijbel leert dat niet iedereen de waarheid zal willen ontvangen. Hoe dan ook, ondanks tegenstand of kritiek, de opdracht blijft het Woord van God te prediken.

 

De Bijbel heeft veel te zeggen over het effect en de uitwerking van Gods Woord. In Jesaja 55:11 zegt God:

 

…alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij weerkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.

 

Opnieuw zegt God in Jeremia 23:29:

 

Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het woord des Heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?

 

En dan in Hebreeën 4:12 een tekst die we al eerder citeerden:

 

Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

 

Er schuilt geweldige kracht in het gepredikte of geproclameerde Woord van God. Het heeft gegarandeerd effect, altijd.

Heer, dank U wel voor Uw levende, krachtige Woord, dat nooit zonder effect blijft… Behoed mij ervoor Heer, dat ik de confrontatie met de waarheid van Uw Woord niet meer zou willen horen – ik weet dat Uw Woord de waarheid is, of ik het nu begrijp of niet, of dat de impact ervan mij nu goed uitkomt of niet… Help mij Heer, om tot mijzelf en anderen Uw levende Woord te spreken met kracht!
 

Spreek vandaag eens de proclamatie uit: De werking van Gods woord. Hierin komt prachtig de veelzijdige functie van Gods Woord naar voren. (Deze proclamatie is deel van een serie van drie: Ik gehoorzaam Gods Woord; de kracht van Gods Woord; de werking van Gods Woord.)
DPM Wereldwijd…

26 juni – PAKISTAN

De invloed van de Pakistaanse Taliban wint aan kracht en er zijn berichten dat de regering erg toegevend is voor hen. Na een zakelijke relatie van 22 jaar weigerde een drukker nog langer voor een voorganger te drukken, als gevolg van de controle door radicale religieuze partijen die er achter proberen te komen welke drukkers voor Christenen werken.

Bid om bescherming voor de DPM-drukkers en dat het werk van DPM niet op deze manier belemmerd wordt.

Bid ook om nieuwe initiatieven om Dereks onderwijs te kunnen verspreiden.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email