28 november: Praktische waarborgen voor een integer belijdenis

Thema: Geloof moet beleden worden

Praktische waarborgen voor een integer belijdenis

27 november

We hebben gelezen over het belang van het belijden van Gods waarheid. Om vastbesloten de juiste belijdenis te doen met onze mond, is zeer doeltreffend en zeer krachtig. Als ze echter verkeerd gebruikt wordt, kan ze leiden tot misbruik en geestelijke misleiding. Het kan bijvoorbeeld ontaarden in een soort op zichzelf staande ‘kracht van positief denken’. Een ander gevaar is dat een ijverig maar onvol­wassen christen zich ten onrechte zou gaan verbeelden dat hij God zou kunnen dwingen te voldoen aan zijn eisen. Ons idee van God zou zo verlaagd worden tot dat van een soort hemelse ‘verkoopautomaat’, waarbij je alleen maar het juiste muntstuk in de juiste gleuf hoeft te doen om het gewenste resultaat te krijgen.

 

Om dit soort misbruik te vermijden, stel ik vijf Bijbelse voorschriften of waarborgen voor. Vandaag noem ik de eerste vier en morgen de vijfde.

 

Eerste waarborg: Onderzoek vanuit welke houding of hartsgesteld­heid we tot God naderen. De schrijver van Hebreeën maakt de volgende opmerkingen over het gebed dat Jezus bad in de hof van Gethsemane (Hebr.5:7): “en Hij is uit de angst verhoord.” De houding van Jezus was een houding van ‘eerbiedige onderwerping’ en kwam tot uitdrukking in de woorden: “Maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden” (Luk. 22:42). Het is dit voorbeeld wat we allemaal moeten volgen. Als we geen afstand doen van onze eigen wil en ons niet onderwerpen aan Gods wil, dan hebben we geen Bijbelse basis om antwoord op onze gebeden te mogen verwachten en ook geen aanspraak op de zegeningen die horen bij onze redding.

 

Tweede waarborg: We zijn niet vrij om alles maar te ‘belij­den’ wat we ons naar eigen keuze in het hoofd halen of wensen. Ons belijden moet zich bevinden binnen de grenzen van Gods geschreven Woord. Iedere soort van belijden dat niet regelrecht gegrond is op dit Woord, kan heel ge­makkelijk uitlopen op de ‘wens die de vader is van de gedach­te’, of op fanatisme.

 

Derde waarborg: We mogen nooit onze voortdurende afhankelijkheid van de Heilige Geest verliezen. In Romeinen 8:14 geeft Paulus een definitie van degenen die te herkennen zijn als ‘zonen Gods’: Immers; zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Dit slaat evenzeer op de belijdenis van onze mond als op ieder ander aspect van het christelijk leven. De Heilige Geest moet ons brengen naar het specifieke gebied van Bijbelse waarheid dat van toepassing is op onze situatie. In de afgelopen periode zagen we dat alleen de Heilige Geest het eeuwige logos kan nemen en dat op iedere situatie als een levend en praktischrhema kan toepassen.

 

Vierde waarborg: We blijven steeds afhankelijk van Gods bovennatuurlijke genade. In Efeziërs 2:8 noemt Paulus een volgorde die nooit verandert: ‘door genade… door het geloof…’ Het is altijd eerst genade, en dan geloof. We moeten ons nooit losmaken van Gods genade en op ons eigen kunnen vertrouwen.

 

Heer, ik wil mijn belijdenis op de juiste manier doen. Ik wil belijden uit Uw Woord, in afhankelijkheid van Uw Geest. Ik vertrouw niet op mijn eigen kunnen, maar leef vanuit Uw genade. Ik onderwerp mij eerbiedig aan u, laat niet mijn wil gebeuren, maar Uw wil.

Lees de proclamatie: Ik gehoorzaam Gods Woord:

 

Heilig mij door de waarheid. Uw Woord is de waarheid. (1)

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en is nuttig om onderricht te geven,
Om dwalingen en fouten te weerleggen,
En om op te voeden tot een deugdzaam leven. (2)

Hoe de mensen ook leven, ik houd mij aan het Woord van uw lippen. (3)

Want de wet van de Heer is volmaakt: levenskracht voor de mens. (4)

Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het Woord van mijn God houdt eeuwig stand. (5)

Of zijn woorden mij nu wel of niet goed uitkomen,
Ik zal de Heer, mijn God, gehoorzaam zijn.
Als ik naar Hem luister, zal het mij goed gaan. (6)

Ik zal mij verdiepen in uw wet, dag en nacht. (7)

Want de Heer zal zijn Woord op aarde gestand doen,
onvoorwaardelijk en onverkort. (8)

Dus bewaar ik uw Woord in mijn hart,
Zodat ik nooit zondig tegen U. (9)

 

  1. Johannes 17:17
  2. 2 Tim. 3:16 (NBV + NBG)
  3. Psalm 17:4
  4. Psalm 19:8
  5. Jesaja 40:8
  6. Jeremia 42:6
  7. Psalm 1:2
  8. Romeinen 9:28
  9. Psalm 119:11

Wil je deze kaart bestellen om hem bij de hand te houden dan kan dat hier.

 

Uit het boek: Leven door geloof

                                               

DPM Wereldwijd…

 

NOORWEGEN

Bid om meer partners met een hart voor zending, om het werk van DPM in Noorwegen en wereldwijd te ondersteunen.

Bid dat er nieuwe deuren opengaan voor Dereks onderwijs op de Bijbelscholen van Noorwegen.

Bid dat meer jeugdgroepen contact met ons opnemen voor de onderwijsmaterialen van Derek Prince.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email