31 maart: Tot in Zijn Aanwezigheid…!

Thema:
Wat de opstanding voor ons betekent
Gisteren hebben we gezien dat Jezus’ opstanding tevens onze garantie is dat ook wij zullen delen in Zijn opstanding, omdat we met Hem één zijn geworden. In het Nieuwe Testament, wordt de opstanding van de rechtvaardige gelovigen altijd in nauw verband gebracht met de wederkomst van Jezus. Voor de tweede komst van Jezus, oftewel de wederkomst, wordt normaal gesproken altijd het Griekse woord ‘parousia’ gebruikt. De letterlijke betekenis van het woord ‘parousia’ is aanwezigheid.
Er staan vele verschillende profetieën in de Bijbel die naar deze gebeurtenis verwijzen – er zijn ook vele verschillende interpretaties van wat er nu precies gaat gebeuren als Jezus terugkomt. Wat mij betreft, wil ik mijn mening hierover eigenlijk maar op één eenvoudige manier weergeven. Het schijnt mij toe – op basis van de betekenis van het woord ‘parousia’, dat het niet noodzakelijk hoeft te verwijzen naar één specifieke, afzonderlijke gebeurtenis, maar het zou kunnen gaan over een reeks gebeurtenissen die elkaar in een periode snel zullen opvolgen.
In plaats van uitgebreid in te gaan op allerlei controversiële aspecten van dit onderwerp, wil ik graag vijf hoofdgebeurtenissen noemen die de komst van Jezus (of de ‘wederkomst’) zullen vervullen. Ik wil zeker niet beweren dat dit de enige doelen zijn die vervuld zullen worden, en ook wil ik niet suggereren dat ze in deze volgorde zullen plaatsvinden:
  1. Jezus zal voor Zichzelf de Kerk ontvangen als Zijn bruid.
  2. Israël als volk en land zal worden gered.
  3. Satan en de antichrist zullen overwonnen en omvergeworpen worden.
  4. De heidenvolkeren (dus de niet-Joodse) volken zullen worden geoordeeld.
  5. Christus’ duizendjarig koninkrijk zal gevestigd worden.
Als geïntegreerd onderdeel van al deze gebeurtenissen zal de opstanding van rechtvaardige gelovigen plaatsvinden. Dit wordt door Paul beschreven, en hij zegt erbij dat hij hierover openbaring heeft gekregen:
Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. (1 Thessalonicenzen 4:13-18)
Dit zijn geen woorden van verwarring. We moeten in gedachten houden dat dit woorden van troost en bemoediging zijn, en dat we ze als zodanig moeten interpreteren en ontvangen… En dat we ze moeten delen met onze broeders en zusters!
Heer Jezus, dank U wel voor de uitvoering van het machtige plan van Uw en onze hemelse Vader! Het heeft U alles gekost, U heeft Uw kostbare levensbloed ervoor uitgestort, en daardoor zullen wij worden opgewekt op de jongste dag, om voor eeuwig bij U in de hemel te zijn! Dank U wel hemelse Vader, voor Uw heerlijke en totale regie over deze gebeurtenissen, waarbij alle die U toebehoren zullen worden gered! Laten het er vele miljarden zijn… Amen.
Wist je dat we sinds kort een prachtige set van 6 nieuwe proclamatiekaarten over de wederkomst beschikbaar hebben bij DPM? Dit om de Kerk bewust te maken van het belang van, en de vele aspecten aan de wederkomst.
Op basis van Derek Prince’ boek ‘Overwinning over de dood’ – de hoopvolle, krachtige boodschap van de opstanding.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email