4 februari: Jezus’ voortdurende functie als voorbidder

 

DPM_logo

 
 
Thema: Een koninkrijk van priesters
_________________________________________________________________________

Jezus’ voortdurende functie als voorbidder

4 februari

Jesaja 53 geeft die bekende en heerlijke beschrijving van het verzoeningswerk van Jezus. De laatste verzen zeggen:

Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. (Jesaja 53:12)

Hier worden vier feiten over Jezus opgesomd:
1. Hij stortte Zijn ziel uit in de dood. Leviticus 17:11 zegt: Het leven (of de ziel) van het vlees is in het bloed. Jezus stortte Zijn ziel, Zijn leven, uit in de dood, toen Hij iedere druppel van Zijn bloed uitstortte. 
2. Hij werd gerekend onder de zondaars. Hij werd gekruisigd tussen twee misdadigers.
3. Hij droeg de zonde van velen. Hij werd het verzoeningsoffer voor ons allemaal. 
4. Hij deed voorbede voor de zondaars. Jezus deed voorbede in de meest extreme vorm. Hangend aan het kruis zei Hij: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen (Lukas 23:34). Daarmee zei Hij tevens: ‘Het oordeel dat over hen zou moeten komen, laat dat op mij neerkomen.’ En dat gebeurde ook. Maar Jezus’ gebedsleven stopte niet na Zijn dood en opstanding. In Hebreeën lezen we:

Maar Hij (Jezus), omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.(Hebreeën 7:24,25)

Deze verzen geven een interessant perspectief op het verloop van Jezus’ leven. Hij bracht dertig jaar relatief onzichtbaar door, binnen de context van een volmaakt gezinsleven. Hij functioneerde vervolgens drieënhalf jaar in een duidelijk zichtbare, krachtige bedieningEnnu besteedt Hij al bijna tweeduizend jaar aan voorbede!

Wat heerlijk om te beseffen, dat Jezus – de hogepriester van onze belijdenis / ons gebed (zie Hebr. 3:1) – al tweeduizend jaar onze pleitbezorger is in de hemel. Onze belijdenis, als die in lijn is met Gods Woord, is nooit krachteloos!

_________________________________________________________________________
Heer Jezus, dank U wel voor Uw werk als hogepriester! Dank U voor de kracht die mijn gebed daardoor heeft. Wilt U mij helpen groeien in dat besef, en het geloof dat ik mag hebben in Uw wonderwerkende kracht! Amen!
Leer_bidden

Uit het boek: 
Leer bidden

DPM Wereldwijd…

4 februari – ARMENIË

Bid om de bescherming van de Heer voor de herdruk van ‘Zegen of vloek: aan u de keus!’
Bid dat het werk vlot en zonder enige belemmering verloopt.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email