Shop Doneer

Verhoord gebed

Leestijd: 6 min.

Wat is jouw wens en voornemen voor dit nieuwe jaar? Waar bid je voor? Gebed is een van de grootste voorrechten en meest invloedrijke bedieningen waar christenen over kunnen beschikken. Nergens lees je dat Jezus Zijn discipelen leerde prediken, maar Hij leerde hen wel hoe ze moesten bidden. Ik geloof dat iedereen, die een discipel van Jezus Christus wil zijn, er goed aan doet ernaar te streven effectief te leren bidden. God nodigt ons niet alleen uit om te bidden, Hij wacht er zelfs op!

Door Derek Prince, samengesteld door DPM uit het boek ‘Leer bidden’.

Gebedsverhoring door ontzag

De Bijbel geeft ons een aantal voorwaarden om God in gebed te naderen op een manier die beantwoord gebed dichterbij brengt. Dit zijn basisvoorwaarden, de eerste stappen op weg naar gebedsverhoring. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat we bidden in de Naam van Jezus en in geloof, dat we anderen vergeven hebben, en dat ons gebed in lijn is met de Bijbel. In deze brief wil ik ingaan op de eerste voorwaarde om tot God te naderen: ‘Kom in eerbiedige onderwerping’.

In Hebreeën 5:7 lezen we:

Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot Hem die Hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. (NBV)

Aan het einde van dit vers lezen we iets heel belangrijks. Hier wordt ons verteld waarom God de Vader de gebeden van Zijn Zoon verhoorde, namelijk vanwege Zijn diep ontzag voor God.

In de Engelse NIV vertaling staat hier ‘eerbiedige onderwerping’. De Groot Nieuws Bijbel vertaalt dit met ‘nederige overgave’. Dat is de eerste voorwaarde om tot God te naderen.

Niet mijn wil, maar Uw wil

Hoe kwam dit diepe ontzag of deze eerbiedige onderwerping van Jezus tot uitdrukking? De schrijver van de Hebreeënbrief verwijst naar het moment dat Jezus aan het bidden was in de tuin van Getsémané:

En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt. … Opnieuw, voor de tweede keer, ging Hij heen en bad: Mijn Vader, als deze drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink, laat Uw wil dan geschieden. (Mattheüs 26:39-42)

Eerbiedige onderwerping houdt dus in dat je tegen de Vader zegt: 'Niet zoals ik het wil, maar zoals U het wilt. Uw wil zal geschieden.' Het betekent afstand nemen van onze eigen wil, en Gods wil omarmen. Jezus leerde ons een modelgebed, wat wij 'Het Onze Vader' noemen. In dit voorbeeldgebed is dit principe opgenomen. Hij leerde ons bidden:

Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. (Mattheüs 6:10)

Als we tot God komen, dan moet onze grondhouding zijn: 'Uw wil geschiedde.' In deze woorden ligt deze betekenis besloten: 'Als uw wil en mijn wil niet overeenstemmen, dan herroep ik mijn wil, zodat uw wil zal geschieden.' Als onze wil en de wil van de Vader niet met elkaar in overeenstemming zijn, dan is het de wil van de Vader die de overhand moet krijgen.

Afrekenen met de oude mens

Door deze voorwaarde wordt afgerekend met een bepaald aspect van wat Paulus de ‘oude mens’ noemt. In zijn brief aan de Efeziërs legt hij het zo uit:

Dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. (Efeze 4:22-24)

Onze ‘oude mens’, of onze ‘oude ik’, is wie wij waren voordat God ons veranderde. Onze ‘nieuwe mens’ is wie God van ons wil maken. Om de nieuwe mens tot uitdrukking te laten komen, moeten we eerst onze oude ik afleggen. Dat is iets wat wij zelf moeten doen, het is niet iets wat God voor ons doet. Als we zeggen: ‘Niet mijn wil…’ dan leggen we daarmee onze oude ik af. En als we vervolgens zeggen: ‘Uw wil geschiedde’, dan trekken we onze nieuwe ik aan. Dat is hoe we veranderd worden, ‘vernieuwd in ons denken’.

Als God de gebeden van onze oude ik zou verhoren, dan zou het universum in totale chaos verkeren. Twee simpele voorbeelden illustreren dit. De kinderen van de zondagsschool houden een picknicken bidden: ‘Heer, laat het droog blijven.’ Maar ondertussen verdroogt de oogst van een arme boer, en hij bidt: ‘Heer, laat het alstublieft gaan regenen!’ Hoe kan God beide gebeden verhoren? Of stel: tweelanden zijn in oorlog met elkaar. De christenen in beide landen bidden: ‘Heer, geef ons land de overwinning.’ Hoe zou God dit kunnen doen?

Weet je, God hoeft dat niet te doen. God verhoort de gebeden van de nieuwe ik, maar Hij komt niet tegemoet aan die oude rebel, de oude ik die zijn of haar eigen wil laat gelden. Dus als we ergens voor bidden, dan moet onze eerste vraag zijn: ‘Bid ik hiervoor omdat ík dit wil, of omdat God dit wil?’ Dat maakt een groot verschil. Als het is omdat ik het wil, dan worden mijn gebeden mogelijk niet verhoord. Maar als ik bid omdat God het wil, dan zullen ze verhoord worden.

Er zijn bepaalde gebieden waar mensen regelmatig voor bidden, zoals het vragen om genezing voor de zieken, of om Gods voorziening in een financiële nood. Zelfs in zulke situaties, waarvan we denken dat het zeker binnen de wil van God zal zijn, moeten we onszelf afvragen: Bid ik hiervoor omdat ik dit wil, of omdat ik geloof dat God dit wil? Het antwoord op deze vraag zal invloed hebben op onze hele benadering van God.

Wat is de wil van God?

In Romeinen 12:1-2 lezen we het volgende:

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Om de wil van God te ontdekken, moet je dus veranderen in je gezindheid, je denken. Je denken moet vernieuwd worden. God kan dat doen, maar Hij zal het niet doen voordat Hij jouw lichaam bezit. Nadat je je lichaam hebt gegeven, zal Hij je denken vernieuwen. En als je denken vernieuwd is, dan kun je de wil van God ontdekken.

Iemand die leeft vanuit eerbiedige onderwerping, begrijpt dat gebed niet een manier is om God te laten doen wat wij willen. Als wij zeggen: ‘Uw wil geschiedde’, dan worden wij instrumenten van God om te doen wat Hij wil. Bedenk wat Paulus zei in Efeze 3:20:

Hem nu die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is...Wat God wil doen is veel groter, veel hoger en veel beter dan alles wat jij of ik ons ooit kunnen voorstellen. Zolang we God beperken om enkel datgene te doen wat wij willen, missen we wat God wil. Dus om het beste van God te ontvangen in onze gebeden, moeten we tot God komen op dezelfde manier zoals Jezus tot God kwam, met eerbiedige onderwerping en een houding die zegt: ‘God, niet zoals ik het wil, maar zoals U het wilt.’

Als we aan het begin van dit nieuwe jaar wensen en gebedspunten hebben, laten we ons daarin dan niet laten leiden door wat wij zelf willen, maar door wat Hij wil. Zijn wil kunnen we, zoals we hebben gezien, alleen ontdekken als we onszelf helemaal aan Hem overgeven en leven vanuit de nieuwe mens. En als we bidden met eerbiedige onderwerping aan Gods wil, zullen we veel hoger stijgen dan we ooit zouden kunnen op basis van onze eigen wil.

Download studie als pdf

Bestel deze onderwijsbrief gratis!

Het maximale aantal is 20. Neem contact met ons op als je meer onderwijsbrieven wilt bestellen.
Vul hier je e-mailadres in zodat we contact met je kunnen opnemen indien nodig.
Overgave
€ 7,00
Leer bidden
€ 15,00