Shop Doneer

Het onderwijs

Eind jaren ’60 en begin jaren ’70 komt overal ter wereld de Heilige Geest in beweging en krijgt een beweging gestalte die later de tweede charismatische golf genoemd zal worden. Hierdoor komen tienduizenden Amerikanen, waaronder veel jongeren, tot de Heer. Tegelijkertijd komen ook vele christenen uit de gevestigde kerkgenootschappen tot vernieuwing van hun geloof, door de doop in de Heilige Geest. Deze groep heeft grote honger naar een beter begrip van de bijbel. Om deze honger naar diepere studie van Gods fundamentele principes te stillen, publiceert Derek Prince begin jaren zeventig de eerste delen van zijn ‘Foundation Series’ (De pijlers van het christelijk geloof). In dit boek, aanvankelijk bestaand uit zeven losse delen, worden in logische volgorde, de grote basisleerstellingen van het christelijk geloof ontvouwd, met bijzondere nadruk op het werk en de persoon van de Heilige Geest. Vandaag is dit boek – dat in de wereldwijde Pinksterbeweging als een standaardwerk wordt gezien – nog steeds verkrijgbaar onder de titel ‘The Spirit-filled Believer’s Handbook’: Het handboek voor de geestvervulde gelovige. Derek zei hierover: ,,Als ik iets zou willen nalaten aan het Lichaam van Christus wereldwijd, dan zou het de ‘Spirit-filled- believer’s handbook’ zijn.’’

Het boek is een belangrijke bron van informatie geworden voor het onderwijs in vele kerken, in het bijzonder de landen die zich in de jaren ’80 konden losmaken van het communisme. Het boek is vertaald in o.m. het Arabisch, Bulgaars, Roemeens, Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Hongaars, Indonesisch, Mongools, Nederlands, Pools en Russisch. Gedeelten van het boek zijn vertaald in het Deens, Hebreeuws, Koreaans, Portugees, Zweeds, Telegu en Vietnamees. Veel kerken gebruiken het als handboek bij het onderwijs aan jonge christenen. De Correspondentie Bijbelschool, die gezien kan worden als werkboek bij dit boek, heeft wereldwijd het leven van duizenden christenen verrijkt en hun geloof versterkt.

Dereks boek Fundament van geloof door bijbelstudie, dat rond 1965 werd gepubliceerd, wordt wereldwijd gebruikt om christenen te helpen bouwen aan een solide geloofsfundament vanuit Gods Woord. Dit boek is in zeker 26 talen vertaald en er wordt waarschijnlijk in ruimere kring gebruik van gemaakt dan van welk ander boek van Derek ook. Het is eenvoudig van opzet en daardoor gemakkelijk te begrijpen in uiteenlopende culturen, waaronder China, Afrika, India, Mongolië, Latijns-Amerika, Indonesië en Rusland.

Eind jaren zestig komt Derek Prince, mede als gevolg van zijn reizende bediening, in contact met een aantal andere bijbelleraren, waaronder Bob Mumford, Charles Simpson en Don Basham in Florida. Samen komen ze bijeen om te bidden voor een ernstige situatie die is ontstaan in het leiderschap van een conferentie waar zij een spreekbeurt zouden vervullen. Derek vertelt later over dit moment: ,,Toen wij na dit gebed opstonden, realiseerden we ons allemaal dat God ons op een bijzondere manier en met een speciale bedoeling bijeen had gebracht. Vervolgens beloofden we plechtig elkaar te blijven ondersteunen in gebed, ons persoonlijk leven te onderwerpen aan wederzijdse kritiek, en steeds bij elkaar te rade te gaan, alvorens belangrijke beslissingen te nemen.’’

De vier bijbelleraars, later bijgestaan door Ern Baxter, worden de leiders van een discipelschapsbeweging die voornamelijk actief is in de Verenigde Staten. Het magazine ‘New Wine’ publiceert allerlei geloofsopbouwende artikelen die richting geven aan vele christenen overal ter wereld. Naarmate de samenwerking tussen de vijf bijbelleraars hechter wordt, komen er jongeren naar hen toe en vragen hen toezicht te houden op de samenwerkingsverbanden die zij zijn aangegaan. Deze jongeren waken op hun beurt weer over anderen, en zo vormt zich een soort piramide van discipelschap. Midden jaren ’70 gaat het gerucht dat er mensen worden gemanipuleerd en door deze vorm van discipelschap in de ban zijn geraakt van anderen. De beweging wordt hierdoor omstreden en in 1983 wordt het Derek duidelijk dat hij deze beweging niet langer kan steunen en trekt hij zich eruit terug. Ook de andere mannen gaan vervolgens hun eigen weg en de piramide stort in. Derek zegt later over deze periode: ,,Ik geloof dat wij schuldig waren aan dezelfde fout die de gemeente te Galaten maakte; we waren begonnen in de Geest, maar dit ontaardde al snel in werk vanuit het vlees. Ik kreeg berouw over mijn betrokkenheid bij deze fout en liet het verder los. Ik betreur erg de schade die aan het Lichaam van Christus is toegebracht en aan het leven van een groot aantal jonge mannen en vrouwen."

In dezelfde tijd opent de massaproductie van cassettes en cassetterecorders de weg naar een nieuwe dimensie in het bijbelonderwijs. Derek beseft dat, in tegenstelling tot de situatie van vroeger toen bijbelleraren slechts voor een beperkt publiek spraken, zijn boodschap nu bij duizenden tegelijk kan worden gereproduceerd en zo een breed publiek kan bereiken op vele plaatsen in de wereld. In 1971 wordt een kantoor van Derek Prince Publications geopend in Fort Lauderdale (Florida) waar Derek en Lydia op dat moment wonen. Van daaruit begint hij zijn boeken en cassettes te verspreiden. Hoewel hij omstreden is door zijn onderwijs over bevrijding en zijn betrokkenheid bij de discipelschapsbeweging, krijgen zijn lessen toch steeds breder belangstelling, vanwege de vele facetten van bijbelse waarheid die hij brengt. In de jaren ’70 publiceert Derek Prince Publications de volgende boeken: ‘Verander de geschiedenis door bidden en vasten, Leven door geloof, Overgave en Het huwelijk, een verbond.

Halverwege jaren ’70 verschijnt een boek dat wereldwijd enorme impact heeft: Ontmoeting in Jeruzalem. Dit boek, dat Derek schreef in romanstijl, beschrijft het ontroerende en inspirerende verhaal van Dereks eerste vrouw, Lydia. Dit boek verschijnt enkele dagen voor de plotselinge dood van Lydia. Zij overlijdt in 1975 ten gevolge van een hartstilstand. Het is onmogelijk in te schatten welke invloed Lydia op Dereks leven heeft gehad. Ze was 25 jaar ouder en meer ervaren dan Derek, maar toch nam zij gewillig haar plaats in op de achtergrond en was Derek steeds tot grote steun, naarmate zijn bediening groeide. Als Derek een spreekbeurt had, dan zat zij altijd op de eerste rij en deed mee in de bediening van bevrijding en genezing.