sluit
Shop Doneer

De kracht van proclamatie

Leestijd: 13 min.

De kracht van de woorden die je uitspreekt (proclamatie) is een actueel onderwerp dat bij steeds meer christenen begint te leven. In een tijd van toenemende duisternis en negativiteit, is 'positief spreken' heel belangrijk. Maar nog heilzamer is het om Gods eigen woorden in geloof uit te spreken en opnieuw te beseffen dat zijn Woord nooit ledig terugkeert. Grootse dingen staan te gebeuren als vele, vele christenen de proclamatie van Gods Woord als een levensprincipe gaan begrijpen en oppakken!

Derek Prince over proclameren

Proclamatie Proclameren in de Bijbel

Derek Prince heeft in de meer dan 60 jaar van zijn bediening de kracht van proclamatie talloze malen in de praktijk gebracht, en vele duizenden onderwezen over de ongekende kracht van Gods Woord. Hij had de gewoonte geen dienst te beginnen zonder eerst samen met Ruth een Bijbeltekst te proclameren. In deze korte studie legt hij het principe uit.

Ik geef nu ongeveer 50 jaar lang onderwijs vanuit de Bijbel en ik heb het altijd als mijn taak gezien de Bijbel te interpreteren, te verklaren en de mensen te helpen het te begrijpen. Maar ongeveer twaalf jaar geleden begon de Heer me te wijzen op het principe van proclameren. Ik ervoer dat Hij me uitdaagde Zijn Woord niet alleen maar te onderwijzen, maar om het ook te gaan proclameren. Ik ben dat gaan doen, en als gevolg daarvan heeft mijn bediening als leraar zich uitgebreid over de hele wereld. Die onderwijsbediening wordt gekenmerkt door proclamatie van Gods Woord. Het sleutelvers dat me hiertoe aanspoorde, is één van mijn favoriete teksten geworden:

En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. (Mattheüs 24:14)

Proclameren betekenis

De Bijbeltekst uit Mattheüs 24 komt in de meeste moderne vertalingen helaas niet goed uit de verf. Met het nieuwtestamentische woord 'prediken' wordt het 'proclameren' of 'uitroepen' van de boodschap bedoeld. Het is daarom ook beter om te zeggen: Dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld geproclameerd (of uitgeroepen) worden, tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn.

Ik begon hierdoor in te zien dat het tijdperk waarin we nu leven, pas beëindigd kan worden wanneer wij, als Gemeente van Jezus Christus – Zijn getuigen op aarde – onze taak hebben gedaan. Onze taak is het proclameren van het Evangelie in de hele wereld, als een getuigenis voor alle volken. En door ervaring heb ik geleerd dat Gods Woord enorme kracht bezit, als het in geloof geproclameerd wordt.

Het woord 'proclamatie' is afgeleid van een heel krachtig Latijns woord dat betekent 'het uitschreeuwen'. In het nieuwe testament worden twee woorden door elkaar gebruikt die in betekenis erg op elkaar lijken: 'belijdenis' en 'proclamatie'. Het woord 'belijden' betekent 'hetzelfde zeggen als...' Een belijdenis is dus met onze mond hetzelfde zeggen als wat God al gezegd heeft in Zijn Woord. We zorgen ervoor dat onze woorden overeenkomen met die van God. Tegen deze achtergrond is proclamatie dus 'aanvallend belijden'. Het is een vorm van geestelijke strijd, die ons in staat stelt het gezag van Gods Woord uit te roepen en aan te wenden in vele situaties.

Een illustratie. Vroeger had je herauten, die voor de heerser van een bepaald gebied uittrokken om zijn wil bekend te maken aan het volk. Ze begonnen dan met een vaste uitspraak, bijvoorbeeld: 'Zegt het voort! Zegt het voort!' Wanneer de mensen die uitspraak hoorden, wisten ze dat de heerser van die stad zijn wil bekend maakte. Dat is eigenlijk ook wat er geestelijk gebeurt wanneer we proclameren. Als herauten maken we de beslissingen van God, als heerser van hemel en aarde, bekend en wenden Zijn autoriteit aan over mensen, dingen en plaatsen.

In het nieuwe testament is het woord dat gebruikt wordt voor 'prediken' hetzelfde woord als dat voor 'heraut'. In Mattheüs 24:14 staat dus eigenlijk: 'Dit Evangelie van het koninkrijk zal worden uitgeroepen (geproclameerd!), tot getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde gekomen zijn...'

Proclameren in de Bijbel

Het is ontzettend belangrijk ons de enorme kracht van Gods Woord te realiseren. We hebben te maken met een bovennatuurlijk boek. Het bevat een kracht en autoriteit, die je niet zou verwachten als je er voor de eerste keer naar kijkt. Maar als je het principe van proclamatie gaat begrijpen en toepassen, is de kracht van Gods Woord werkelijk eindeloos.

Ik zal een paar Bijbelteksten noemen, die de enorme kracht van Gods Woord laten zien:

Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:10-11)
Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren. (Psalm 33:6, NBV)

Ruach betekenis

Het Hebreeuwse woord dat in Psalm 33:6 vertaald is met 'adem', is ook het woord voor 'geest': RUACH. De hele schepping is tot leven geroepen door het Woord van God en de Geest van God. Alles dat bestaat, bestaan heeft of ooit zal bestaan, vindt zijn oorsprong in de samenwerking van twee krachten: Het Woord en de Geest van God.

Het gegeven dat Woord en Geest moeten samengaan, is belangrijk om in gedachten te houden. Hoe spreekt u? U laat ingeademde lucht vanuit uw longen ontsnappen en uw keel en mond vormen met die lucht een woord. Maar de basis is, dat u onmogelijk kunt spreken zonder te ademen. Dit is een beeld van God. Iedere keer dat Hij spreekt, gaat Zijn adem met de woorden mee. Zijn Geest is Zijn adem.

In 2 Korinthiërs 3:6 zegt Paulus: De letter doodt... Met andere woorden, alleen het Woord, zonder de Geest, brengt geen leven voort. U kunt een prima preek houden die helemaal Bijbels is, maar als de Geest er niet in is, brengt het dood voort.

Hoe kunnen we, via proclamatie, het Woord van God effectief maken? Wanneer je het Woord proclameert, laat je het in een bepaalde situatie zijn werk doen. Daar heb je vertrouwen en moed voor nodig. In je hoofd moet je een besluit nemen; dit neem ik aan in geloof. Het zijn Gods eigen woorden; als ik ze door de Heilige Geest uitspreek in geloof, zijn ze net zo effectief als wanneer God ze zelf zegt.

Gods Woord vrezen

Voordat u effectief kunt proclameren, zult u allereerst moeten leren Gods Woord te vrezen. In Jesaja 66:2b zegt de Heer:

Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor Mijn woord beeft.

Vanuit het Evangelie van Johannes geef ik een belangrijke reden om te beven voor het Woord van God.

Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen. (Johannes 12:47-48)

Jezus zegt hier dat Hij Zelf niet gekomen is om uw rechter te zijn. U zult geoordeeld worden door het Woord van God. Elke keer als we Gods woord lezen, moeten we ons realiseren dat datzelfde Woord op een dag onze rechter zal zijn. Ik constateer dat de betekenis van deze tekst vandaag voor maar weinig christenen leeft. De Gemeente in onze tijd moet opnieuw leren eerbied en vrees te hebben voor het Woord van God. Het principe van proclamatie zal in onze levens niet effectief zijn op de manier die ik in dit artikel beschrijf, als we niet eerst leren ontzag te hebben voor Gods Woord.

Wanneer we ontzag gekregen hebben voor het Woord van God, moeten we het vervolgens ook echt 'vastgrijpen'. Dit is wat we met proclamatie doen. Ik zou het Woord willen vergelijken met Mozes' staf. Eerst liet God hem zien wat die schijnbaar onooglijke staf kon doen. Toen Mozes zijn staf, op Gods bevel, op de grond gooide, veranderde die in een slang. En Mozes werd bang (de vrees voor het Woord van God). Vervolgens pakte Mozes de slang in geloof vast en het beest veranderde weer in zijn staf. Met diezelfde staf versloeg Mozes de tovenaars van Egypte, leidde hij het volk uit, spleet het water van de Rietzee en liet water komen uit de rots. Dat is de kracht die er schuilt in Gods Woord en proclamatie, wanneer we leren het in geloof vast te grijpen en aan te wenden in iedere situatie waar Gods autoriteit nodig is.

Proclamatie voorbeelden

De meest effectieve manier om het gezag van God aan te wenden is door in geloof en onder zalving van de Heilige Geest te proclameren. Ik zal nu een aantal concrete voorbeelden geven van proclamaties die Ruth en ik vele malen hebben gebruikt:

Derek Prince proclamatie
  • Proclamatie bij een vloek
  • Proclamatie bij financiële nood
  • Proclamatie bij onmacht
  • Proclamatie bij pessimisme of depressie
  • Proclamatie bij geestelijke strijd
  • Proclamatie voor regeringen

Proclamatie bij een vloek

Stel dat mensen afbrekende kritiek op u hebben of kwaadspreken over u. Soms bidden mensen zelfs tegen u, uw gezin of uw bediening. Onze reactie is dan (gebaseerd op Jesaja 54:17):

Elk wapen dat tegen ons gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen ons keert (in het Engels: die ons veroordeelt) zullen wij in het ongelijk stellen. Dit is ons deel als knechten des Heren en ons recht van Uwentwege, luidt het Woord des Heren.

In deze tekst staat duidelijk dat ons 'recht van Uwentwege' is. Onze gerechtigheid is niet van onszelf, maar van God! Dat is een krachtige uitspraak, die de gerechtigheid van het offer van Jezus effectief maakt voor ons leven, ook als we worden aangevallen. Als er mensen zijn die over ons roddelen, tegen ons bidden of kwaad tegen ons in de zin hebben, vergeven wij hen en zegenen hen in de naam van de Heer. Zo vervangen we het negatieve door het positieve, omdat de Bijbel ons leert dat als mensen ons vervloeken, wij hen moeten zegenen.

Proclamatie bij financiële nood

Wat als u financieel in de problemen zit? In 2 Korinthiërs 9:8 (NBG) staat:

En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.

Dit vers begint met vier simpele woorden: God is bij machte. Gelooft u echt dat Hij machtig is? Dat Hij alles kan? Er komen vervolgens vijf vervoegingen van 'alles' en twee keer het woord 'overvloed' in deze tekst voor. Het is onmogelijk om meer overvloed in één tekst te stoppen... Onze proclamatie wordt dan:

En God is bij machte alle genade in ons overvloedig te schenken, opdat wij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig mogen zijn.

Proclamatie bij onmacht

Stel dat u iets moet doen wat u niet kunt. U heeft de opleiding niet, of de kracht, of de flexibiliteit, of de welbespraaktheid... En toch daagt God u uit door u in een bepaalde situatie te brengen. In dit verband zegt Filippenzen 4:13 (in de originele Griekse tekst):

Ik vermag alle dingen door Hem die mij binnenin bekrachtigt.

Er is een krachtbron binnenin u, die wordt vrijgezet door uw proclamatie. U mag deze tekst letterlijk proclameren:

lk vermag alle dingen door Hem die mij binnenin bekrachtigt. Ik heb er zelf de capaciteiten niet voor, maar als het Gods wil is, als God mij deze taak heeft toegewezen, dan is er Iemand die mij binnenin kracht geeft!

Proclamatie bij pessimisme of depressieve gedachten

Ik zal nog een tekst noemen die voor mij persoonlijk een enorme kracht is, omdat ik nogal eens de neiging heb pessimistisch te zijn en bang te zijn dat dingen mislopen. In die momenten spreek ik uit wat God zegt:

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, gedachten van vrede niet van onheil ('gedachten van voorspoed, niet van tegenslag', zegt een andere vertaling), om u een hoopvolle toekomst te geven. (Jeremia 29:11, NBG)

Proclamatie bij geestelijke strijd

Er zijn nog vele andere gebieden waar proclamatie een sterk verdedigingswapen is in geestelijke strijd, zoals ziekte, onzekerheid, schuldgevoel, enzovoorts. Maar in het laatste gedeelte van deze studie over proclamatie wil ik spreken over het aanwenden van het gezag van Gods Woord op een aanvallende manier.

We kunnen proclamatie ook gebruiken in onze voorbede voor nationale en zelfs internationale zaken. De kracht van proclamatie is een belangrijk aspect van geestelijke strijd in voorbede. Een van mijn favoriete teksten in dit verband is Daniël 2:20-22 en 4:34-35. De eerste woorden worden door Daniël uitgesproken en de tweede door Nebukadnezar, maar de boodschap is hetzelfde:

De Naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want van Hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en tijdstippen, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij Hem. (Daniël 2:20-22)
...Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij, en Zijn Koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar Zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die Zijn hand kan wegslaan of tegen Hem kan zeggen: Wat doet U? (Daniël 4:34-35)

Laat tot u doordringen dat dit de woorden zijn van een ongelovige machthebber, Nebukadnezar. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat hij op dat moment in God geloofde. Maar denk eens na over het geweldige werk van God in het leven van Nebukadnezar. Dat zou ons moeten aanmoedigen tot intensieve voorbede en proclamatie. God kan goddeloze en slechte heersers totaal veranderen, als wij leren hoe te bidden.

Proclamatie voor regeringen

We hebben ook nog twee Bijbelgedeelten uit 2 Kronieken. Het zijn gebeden. Als we bijvoorbeeld gaan bidden voor de situatie in het Midden-Oosten, beginnen we vaak met deze gebeden.

...HEERE, U bent de Enige Die kan helpen, hem die geen kracht heeft tegen de machtige. Help ons, HEERE, onze God, want wij steunen op U en in Uw Naam zijn wij gekomen tegen deze troepenmacht. HEERE, U bent onze God, laat geen sterveling tegen U iets kunnen doen. (2 Kronieken 14:11)
...HEERE, God van onze vaderen, bent U niet die God Die in de hemel is? Ja, U bent de Heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In Uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen U kan standhouden. (2 Kronieken 20:6)

Psalm 33:8-12 is ten slotte een krachtige uitspraak wanneer u bezig bent met de wereldsituatie:

Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen, laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem. Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er. De HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken, Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig, de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie. Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft, het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft.

Met andere woorden, wie behaalt de overwinning? Het volk welks God de Here is. Alle plannen van de volken en van de verenigde volken en regeringen zullen mislukken als ze ingaan tegen het plan van God.

Proclamatie, of het nu positief of negatief is, is enorm krachtig. Hoe kunnen we de kracht van negatieve proclamaties overwinnen? Wat moeten we doen? Positief proclameren. Onze positieve proclamatie van Gods Woord wint het van elke negatieve belijdenis!

Derek Prince proclamatiekaarten

Deze Bijbelstudie is gebaseerd op het boek van Derek Prince: 'De kracht van proclamatie'. Wilt u meer leren over proclamatie, dan is dit boek een echte aanrader. Dit boek is niet in de eerste plaats een studie-, maar een doe-boek. Leer de kracht van Gods Woord effectief te maken in uw persoonlijke leven, uw gezin, uw land... in de wereld.

Als Derek Prince Ministries geven wij ook proclamatiekaarten uit, zoals 'De kracht van Gods Woord'. Dit zijn krachtige proclamaties op basis van Bijbelteksten over allerlei onderwerpen. Kijk in onze webshop voor het complete aanbod proclamatiekaarten.